Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Ryšiai
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Ryšiai
Lietuvos ambasada Kanadoje
130 Albert St., suite 204, Ottawa, Ontario K1P 5G4
Tel.:(613) 567-5458 Faksas:(613) 567-5315
ottawa@lithuanianembassy.ca www.lithuanianembassy.ca
Lietuvos generalinis konsulatas
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6
Tel.:(416) 538-2992 Faksas:(416) 538-4345
Kanados krašto lietuvių bendruomenė
1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.:(416) 533-3292 Faksas:(416)533-2282
klb@kanada.ca
Išganytojo liuteronų šventovė
1691 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1B1
Parapijos tel.:(416) 766-1424
Klebono tel.: (905) 270-3723
Prisikėlimo parapija (vienuolių pranciškonų)
1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.:(416) 533-0621 Faksas:(416) 533-7247
prisikelimoparapija@gmail.com www.prisikelimas.ca
Šv. Kazimiero šventovė
3426 rue Parthenais, Montreal, Quebec H2K 3T7
Tel.:(514) 521-9930
Aušros Vartų šventovė
1465 rue De Seve, Montreal, Quebec H4E 2A8
Tel.:(514) 766-5755
Aušros Vartų šventovė
58 Dundurn St. N., Hamilton, Ontario L8R 3E1
Tel.:(905) 522-5272 Faksas:(905) 521-9618
Šv. Kazimiero parapija
41 Talbot Road, Delhi, Ontario N4B 1Z7
Tel.:(905) 277-4320
Šiluvos Marijos misija
c/o Lietuvos kankinių šventovė
494 Isabella Ave., Mississauga, Ontario L5B 2G2
Tel.:(905) 277-4320
Lietuvos vyskupų delegatas išeivijai
Prel. Edmundas Putrimas
1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.:(416) 233-7819 Faksas:(416) 233-5765
putrimas@sielovada.org
www.sielovada.org
Lietuvių namai
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6
Tel.:(416) 532-3311, (416) 532-3312 Faksas: (416)532-4745
litn@rogers.com
Slaugos namai "Labdara"
5 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.:(416) 232-2112 Faksas:(416) 232-0511
www.labdara.ca
"Vilniaus rūmai" (senelių namai)
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 4C3
Tel.:(416) 762-1777
Lietuvių kredito kooperatyvas "Parama"
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6
Tel.:(416) 532-1149, Faksas:(416) 532-5395

2975 Bloor St. W., Toronto, Ontario M8X 1C1
Tel.:(416) 207-9239, Faksas:(416) 207-9401

info@parama.ca www.parama.net
Lietuvių kredito kooperatyvas "Talka"
830 Main St. E., Hamilton, Ontario L8M 1 L6
Tel.:(905) 544-7125 Faksas:(905) 544-7126
www.talka.ca
Lietuvių kredito kooperatyvas "Litas"
1475 rue De Seve, Montreal, Quebec H4E 2A8
Tel.:(514) 766-5827 Faksas:(514) 766-1349

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved