Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.VI.17-18 savaitgalis

(A) KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO ŠVENTĖ       

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Šlovink, Jeruzale, Viešpatį.

* Šiandieną maldomis prisimename visas SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ aukas.

* Ateinantį sekmadienį bus rinkliava ŠV. VINCENTO PAULIEČIO LABDARAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Birželio 10, šeštadienį, pakrikštyta Viktoro ir Aldonos (Venslauskaitės) Remesat dukrelė Gaiva. Sveikiname naująją krikščionę, jos tėvelius, senelius ir visą jų plačiąją giminę.

* Toronte mirė a.a. Snieguolė Underytė, 59 m. amžiaus. Ji pašarvota Turner & Porter laidotuvių namuose (prie Bloor ir Windermere gatvių sankryžos). Lankymas birželio 18, sekmadienį, 5-9 vakaro valandomis. Maldos prie karsto 7 v.v. Laidotuvių Mišios birželio 19, pirmadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Nuoširdi užuojauta jos seseriai su šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Sveikiname parapijietį ir Mišių patarnautoją Justiną Ažubalį, kuris 5 km “VILTIES BĖGIME” laimėjo pirmą vietą!

* Birželio 25, sekmadienį, Vilniuje 2 v.p.p. (o mūsų laiku – 7 v.r.) išlkilmingų lotyniškų Mišių metu, Šventųjų kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato paskelbs palaimintuoju Lietuvos kankinį arkiv. Teofilių Matulionį. Iškilmės bus tarnsliuojamos per Lietuvos LRT kanalą su lietuviškais paaiškinimais. Taip pat iškilmės bus vėliau pertransliuojamos į JAV su angliškais kun. Luko Laniausko SJ paaiškinimais 1:30 v.p.p. mūsų laiku per EWTN kanalą.
     Mes tą sekmadienį  taip pat paminėsime šį didį įvykį 10 v.r. iškilmingomis pamaldomis Lietuvos kankinių ir Gerojo Ganytojo šventovėse.

* “Baltic-Canadian Imprints” vardu pasivadinęs Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių sambūris, kuriame dalyvauja 14 lietuvių, yra parengęs “Sharing Our Stories” PARODĄ, sudarytą iš vyresnio amžiaus žmonių nuotraukų, dokumentų, pasakojimų bei įvairių asmeninių daiktų, pristatančių savo, kaip ateivių po Antrojo pasaulinio karo kelią, patirtį ir sutelktą kultūrinį kraitį. Šią parodą bus galima pamatyti Anapilyje KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE iki birželio 25 dienos: sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p ir antradieniais bei trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.  Plačiau - www.lithuanianheritage.ca.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūrėti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.

* Wasaga Beach miesto ir apylinkės LIETUVIŲBŪRELIS kviečia visus į GEGUŽINĘ-JONINES, kurios vyks liepos 1, šeštadienį, 4 v.p.p. Kas gali, kviečiame padovanoti laimikius loterijai. Visas pelnas skiriamas Gerojo Ganytojo misijos išlaikymui.

* Laikraštis “The Catholic Register” yra išleidęs Toronto arkivyskupijos 175 m. gyvavimo sukakties leidinį, kuris padėtas prie šventovės durų. Prašome pasiimti.

* “Tėviškės žiburiai” – vienintelis Kanados lietuvių bendruomenės žinių laikraštis skaitytojams siūlo ir spalvotą skaitmeninį laikraštį, siunčiamą el.paštu jo išleidimo dieną. Kitas naujienas galite sekti tinklalapyje www.tevzib.com ir Facebook-e: Teviskes ziburiai.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved