Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.VI.10-11 savaitgalis

(A) ŠVČ. TREJYBĖS ŠVENTĖ

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Garbė ir šlovė Tau per amžius.

* Praeitą sekmadienį Šv. Jono lietuvių kapinėse – PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA buvo lietinga. Nors popietę dangus prasiblaivė, tačiau kapinėse buvo labai šlapia ir todėl pamaldos vyko ne kapinių koplyčioje, bet Lietuvos kankinių šventovėje. Pamaldom vadovavo ir pamokslą sakė kun. Vytautas Staškevičius. Kapinių koplyčią po žiemos sutvarkė ir paruošė ten neįvykusioms pamaldoms Andrius Rimkus su talka. Šventovėje pamaldose giedojo mūsų parapijos choras ir jaunoji solistė Liepa Špakauskaitė. Anapilio salėje pietus rengė KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyrius. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie šios šventės.

* Birželio 9, penktadienį, Simcoe mieste mirė a.a. Pranas Vėžauskas, 99 m. amžiaus. Jis bus pašarvotas Delhi mieste Murphy’s laidotuvių namuose birželio 15, ketvirtadienį lankymui nuo 10 v.r. iki 10.45 v.r., o tada 11 v.r. bus  laidotuvių Mišios Delhi Šv. Kazimiero lietuvių šventovėje.

* Birželio 13, šį antradienį, 8 v.v. Toronto miesto rotušės aikštėje Baltų federacija rengia “ŽVAKIŲ VAKARĄ” paminėjimui vykdytų mūsų kraštuose SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ. Visi skatinami su žvakėmis ten dalyvauti.

* “Baltic-Canadian Imprints” vardu pasivadinęs Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių sambūris, kuriame dalyvauja 14 lietuvių, yra parengęs “Sharing Our Stories” PARODĄ, sudarytą iš vyresnio amžiaus žmonių nuotraukų, dokumentų, pasakojimų bei įvairių asmeninių daiktų, pristatančių savo, kaip ateivių po Antrojo pasaulinio karo kelią, patirtį ir sutelktą kultūrinį kraitį. Šią parodą bus galima pamatyti Anapilyje KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE birželio 4-25 dienomis sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p ir antradieniais bei trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.  Plačiau - www.lithuanianheritage.ca.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūreti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.

* Wasaga Beach miesto ir apylinkės LIETUVIŲBŪRELIS kviečia visus į GEGUŽINĘ-JONINES, kurios vyks liepos 1, šeštadienį, 4 v.p.p. Kas gali, kviečiame padovanoti laimikius loterijai. Visas pelnas skiriamas Gerojo Ganytojo misijos išlaikymui.

* Laikraštis “The Catholic Register” yra išleidęs Toronto arkivyskupijos 175 m. gyvavimo sukakties leidinį, kuris padėtas prie šventovės durų. Prašome pasiimti.

* “Tėviškės žiburiai” – vienintelis Kanados lietuvių bendruomenės žinių laikraštis skaitytojams siūlo ir spalvotą skaitmeninį laikraštį, siunčiamą el.paštu jo išleidimo dieną. Kitas naujienas galite sekti tinklalapyje www.tevzib.com ir Facebook-e: Teviskes ziburiai.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

*Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 19-27 dienomis. Stovyklavimo pradžia rugpjūčio 19, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas - rugpjūčio 27, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $350.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $170.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną  – $70.00, o paskiram asmeniui – $35.00. Rugpjūčio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina suaugusiam – $10.00, o vaikui – $7.00. Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved