Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.VI.3-4 savaitgalis

(A) SEKMINĖS

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.

* Šį sekmadienį Šv. Jono lietuvių kapinėse – PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA. Pamaldos kapinių koplyčioje  2 val. po pietų. Pamokslą sako kun. Vytautas Staškevičius. MOKYKLINIS AUTOBUSAS ta proga veža maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” 1 val. po pietų, o atgal nuo Anapilio išvažiuoja 4:30 v.p.p. Šią dieną rytinėms Mišioms ANAPILIO AUTOBUSĖLIS važiuoja įprasta sekmadienio tvarka.

* KAPINIŲ LANKYMO DIENOS PIETUS ruošia KLK moterų draugijos mūsų parapijos skyrius Anapilio salėje. Pietauti galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* KLB Toronto apylinkės SOLIDARUMO MOKESTIS renkamas Anapilyje šiandieną.

* Šiandieną renkama trečioji SHARE LIFE rinkliava.

* Birželio 11, ateinantį sekmadienį, Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje sekmadienio Mišios bus jau vasaros tvarka 10 valandą ryto.

* Birželio 13, antradienį, 8 v.v. Toronto miesto rotušės aikštėje Baltų federacija rengia “ŽVAKIŲ VAKARĄ” paminėjimui vykdytų mūsų kraštuose SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ. Visi skatinami su žvakėmis ten dalyvauti.

* “Baltic-Canadian Imprints” vardu pasivadinęs Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių sambūris, kuriame dalyvauja 14 lietuvių, yra parengęs “Sharing Our Stories” PARODĄ, sudarytą iš vyresnio amžiaus žmonių nuotraukų, dokumentų, pasakojimų bei įvairių asmeninių daiktų, pristatančių savo, kaip ateivių po Antrojo pasaulinio karo kelią, patirtį ir sutelktą kultūrinį kraitį. Šią parodą bus galima pamatyti Anapilyje KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE birželio 4-25 dienomis sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p ir antradieniais bei trečiadieniais nuo 10 v.r.
iki 4 v.p.p.  Plačiau - www.lithua220nianheritage.ca.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūreti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti skania arbatėle.

* Laikraštis “The Catholic Register” yra išleidęs Toronto arkivyskupijos 175 m. gyvavimo sukakties leidinį, kuris padėtas prie šventovės durų. Prašome jį pasiimti.  

* “Tėviškės žiburiai” – vienintelis Kanados lietuvių bendruomenės žinių laikraštis skaitytojams siūlo ir spalvotą skaitmeninį laikraštį, siunčiamą el.paštu jo išleidimo dieną. Kitas naujienas galite sekti tinklalapyje www.tevzib.com ir Facebook-e: Teviskes ziburiai.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

*Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 19-27 dienomis. Stovyklavimo pradžia rugpjūčio 19, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas - rugpjūčio 27, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $350.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $170.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną  – $70.00, o paskiram asmeniui – $35.00. Rugpjūčio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina suaugusiam – $10.00, o vaikui – $7.00. Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMAS
(tęsinys)

     Parvažiavęs Lietuvon apsigyveno prie seserų benediktinių vienuolyno Kaune, talkino Kauno arkiv.  Juozui Skvireckui sielovadoje, ėjo Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigas. Įvedė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus šventovėje Kaune, rūpinosi misijomis.
     1943 m. mirus Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, vysk. Teofilius paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. Jis gynė Visuotinės Bendrijos teises prieš vokiečių pavergėjų valdžią, o artėjant frontui ragino kunigus likti savo ganomųjų tarpe.
     1946 m. vysk. Teofilius buvo suimtas, nes nesutiko bendradarbiauti su sovietine valdžia. Pradžioje buvo įkalintas Oršoje, vėliau – Vladimire, galiausiai atsidūrė Mordovijos invalidų namuose.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved