Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.V.27-28 savaitgalis

(A) KRISTAUS DANGUN ŽENGIMAS – ŠEŠTINĖS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Kai Dievas žengė aukštyn -- linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.

* Sveikiname atvykusius į ŠALFASS JAUNIMO KREPŠINIO TURNYRĄ, kurį rengia “Anapilio” sporto klubas ir linkime visiems sėkmės.

* Šiandieną išdalinami vokeliai trečiajai SHARE LIFE rinkliavai, kuri bus renkama ateinantį sekmadienį.

* Gegužės 21, sekmadienį, Barrie mieste mirė a.a. Kostas Beržanskis, 93 m. amžiaus, ilgametis Wasaga Beach Gerojo Ganytojo misijos parapijietis. Jis palaidotas iš Lietuvos kankinių šventovės gegužės 25, ketvirtadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jo sūnui su šeima ir visiems  giminėms bei artimiesiems.

* Wasaga Beach mieste mirė a.a. Laima Petravičienė, 87 m. amžiaus. Ji palaidota gegužės 26 penktadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jos sūnui ir dukrai su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.

* Wasaga Beach KLB apylinkės valdyba renka SOLIDARUMO MOKESTĮ sekmadieniais po Mišių Gerojo Ganytojo misijos kavinėje iki birželio 4 d.

* Ryšium su Kapinių lankymo diena, Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios ateinantį savaitgalį bus birželio 3, šeštadienį, 2 v.p.p., o birželio 12, sekmadienį, jau pradedama vasaros tvarka ir Mišios bus 10 val. ryto.

* Toronto arkivyskupija šiais metais švenčia savo 175 m. gyvavimo sukaktį. Sukakties iškilmingos Mišios bus aukojamos gegužės 30, antradienį, 10:30 v.r. Šv. Mykolo katedroje-bazilikoje. Tos šventės progai lapeliai su malda yra padėti prie mūsų šventovės durų. Prašome pasiimti.

* Birželio 2 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 4, ateinantį sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų. Pamokslą sakys kun. Vytautas Staškevičius. MOKYKLINIS AUTOBUSAS tą dieną veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” 1 val. po pietų, o atgal nuo Anapilio išvažiuos 4:30 v.p.p. Tą dieną rytinėms Mišioms ANAPILIO AUTOBUSĖLIS važiuos įprasta sekmadienio tvarka.

* KAPINIŲ LANKYMO DIENOS PIETŪS birželio 4, sekmadienį, bus ruošiami KLK moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus Anapilio salėje. Pietauti bus galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* KLB Toronto apylinkės SOLIDARUMO MOKESTIS bus renkamas Anapilyje birželio 4, Kapinių lankymo dieną.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūrėti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.

* “Baltic-Canadian Imprints” vardu pasivadinęs Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių sambūris, kuriame dalyvauja 14 lietuvių, yra parengęs “Sharing Our Stories” PARODĄ, sudarytą iš vyresnio amžiaus žmonių nuotraukų, dokumentų, pasakojimų bei įvairių asmeninių daiktų, pristatančių savo, kaip ateivių po Antrojo pasaulinio karo kelią, patirtį ir sutelktą kultūrinį kraitį. Šią parodą bus galima pamatyti Anapilyje KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE birželio 4-25 dienomis sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p ir antradieniais bei trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.  Plačiau - www.lithuanianheritage.ca.

* Lietuvos ambasados Kanadoje trečioji sekretorė Gitana Bagdonienė birželio 2-4 dienomis teiks konsulinius patarnavimus Lietuvos piliečiams Toronte KLB patalpose Prisikėlimo parapijoje. Patarnavimų norintieji prašomi iš anksto kreiptis ambasadon tel.: (613) 567-5458x22 arba e-paštu: gitana.bagdoniene@urm.lt.

* “Tėviškės žiburiai” – vienintelis Kanados lietuvių bendruomenės žinių laikraštis skaitytojams siūlo ir spalvotą skaitmeninį laikraštį, siunčiamą el.paštu jo išleidimo dieną. Kitas naujienas galite sekti tinklalapyje www.tevzib.com ir Facebook-e: Teviskes ziburiai.

*Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 19-27 dienomis. Stovyklavimo pradžia rugpjūčio 19, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas - rugpjūčio 27, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $350.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $170.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną  – $70.00, o paskiram asmeniui – $35.00. Rugpjūčio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina suaugusiam – $10.00, o vaikui – $7.00. Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved