Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.V.13-14 savaitgalis

(A) V VELYKŲ SEKMADIENIS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie būki Tu mums gailestingas, mes gi taip Tavim tikim.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta rinkliava POPIEŽIŠKAJAI LABDARAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Gauta žinia, kad gegužės 9 d. Punsko krašte mirė a.a. Monika Pečiulienė, 71 m. amžiaus, Teresės Bražukienės, Rasos Shook, Jono ir Tomo Pajaujų teta, Irenos Sendienės mama ir Kazimiero Paznėko sesuo. Reiškiame jiems ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą. Velionė palaidota Punske gegužės 11 d. , o Lietuvos kankinių šventovėje už ją Mišios bus gegužės 17, trečiadienį, 7 v.v.

* Toronte mirė a.a. Aldona Vitkienė, 92 m. amžiaus. Jos palaikų laidotuvių Mišios bus gegužės 15, pirmadienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Reiškiame užuojautą jos dukrai ir sūnums su šeimomis bei visai giminei.

* Wasaga Beach KLB apylinkės valdyba jau renka SOLIDARUMO MOKESTĮ sekmadieniais po Mišių Gerojo Ganytojo misijos kavinėje ir rinks iki birželio 4 d.

* Visi kviečiami stebėti ŠALFASS jaunimo krepšinio pirmenybes gegužės 26-28 dienų savaitgalį Mississaugoje ir Toronte. 33 berniukų ir mergaičių įvairaus amžiaus komandų pradinės varžybos gegužės 26, penktadienį, nuo 6:30 v.v. iki 9 v.v. Anapilio ir Prisikėlimo parapijos salėse. Šeštadienį ir sekmadienį varžybos vyks Anapilio, Prisikėlimo parapijos, ir Iona bei John Cabot mokyklų salėse nuo 8:30 v.r. iki 4 v.p.p. Iškilmingas turnyro atidarymas bus šeštadienį 6 v.v. Anapilio salėje, o 7 v.v. Lietuvos kankinių šventovėje – šv. Mišios visiems dalyviams. Vėliau Anapilio salėje iki 12 val. nakties visi galės skanautis lietuvišku maistu bei tarp 9 v.v. ir 10 v.v. – grožėtis talentingų krepšininkų pasirodymais, kurie bus užbaigti jaunimo šokių muzika. Visą jaunimą kviečia dalyvauti lietuvių sporto klubas “Anapilis”.

* Toronto arkivyskupija šiais metais švenčia savo 175 m. gyvavimo sukaktį. Sukakties iškilmingos Mišios bus aukojamos gegužės 30, antradienį, 10:30 v.r. Šv. Mykolo katedroje-bazilikoje. Tos šventės progai lapeliai su malda yra padėti prie mūsų šventovės durų. Prašome pasiimti.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 4, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų. MOKYKLINIS AUTOBUSAS tą dieną veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” 1 val. po pietų, o atgal nuo Anapilio išvažiuos 4:30 v.p.p. Tą dieną rytinėms Mišioms ANAPILIO AUTOBUSĖLIS važiuos įprasta sekmadienio tvarka.

* KAPINIŲ LANKYMO DIENOS PIETŪS birželio 4, sekmadienį, bus ruošiami KLK moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus Anapilio salėje. Pietauti bus galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių gegužės-birželio laidą  platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūreti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.
 
* “Baltic-Canadian Imprints” vardu pasivadinęs Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių sambūris, kuriame dalyvauja 14 lietuvių, yra parengęs “Sharing Our Stories” PARODĄ, sudarytą iš vyresnio amžiaus žmonių nuotraukų, dokumentų, pasakojimų bei įvairių asmeninių daiktų, pristatančių savo, kaip ateivių po Antrojo pasaulinio karo kelią, patirtį ir sutelktą kultūrinį kraitį. Šią parodą bus galima pamatyti Anapilyje KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE birželio 4-25 dienomis sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p ir antradieniais bei trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.  Plačiau - www.lithuanianheritage.ca.

* “Tėviškės žiburiai” – vienintelis Kanados lietuvių bendruomenės žinių laikraštis skaitytojams siūlo ir spalvotą skaitmeninį laikraštį, siunčiamą el.paštu jo išleidimo dieną. Kitas naujienas galite sekti tinklalapyje www.tevzib.com ir Facebook-e: Teviskes ziburiai.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 19-27 dienomis. Stovyklavimo pradžia rugpjūčio 19, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas - rugpjūčio 27, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $350.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $170.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną  – $70.00, o paskiram asmeniui – $35.00. Rugpjūčio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina suaugusiam – $10.00, o vaikui – $7.00. Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved