Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.V.6-7 savaitgalis

(A) IV VELYKŲ SEKMADIENIS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.

* Šį sekmadienį renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta antroji SHARE LIFE rinkliava.

* Toronto arkivyskupas kardinolas Thomas Collins pranešė, kad nuo birželio 30 d. klebono pareigas Lietuvos kankinių parapijoje perims kun. Nerijus Šmerauskas. Sveikiname!
     
* “Žodis tarp mūsų” knygelių gegužės-birželio mėnesių laidą  platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Gegužės 3, trečiadienį, Toronte mirė a.a. Nijolė Banelienė, 80 m. amžiaus. Ji bus pašarvota gegužės 12, penktadienį, Turner & Porter laidotuvių namų Yorke koplyčioje prie Bloor–Windermere gatvių sankryžos ir lankoma  nuo 6 v.v. iki 9 v.v. Maldos prie karsto – 8 v.v. Laidotuvių Mišios – gegužės 13, šeštadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Nuoširdi užuojauta jos vyrui, sūnums ir jų šeimoms, velionės  broliui su šeima ir visai Banelių–Bersėnų giminei.

* Sausio 11 d. Toronte mirusios 93 m. amžiaus a.a. Danos Naikauskienės pelenų laidotuvių Mišios bus gegužės 13, šeštadienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.  

* Turner & Porter laidotuvių namai šiais metais vėl ruošia seminarą apie pagalbą išgyvenantiems brangaus asmens netektį. Šį seminarą veltui praves dr. Alan Wolfelt gegužės 17, trečiadienį, 7 v.v. St. Volodymyr Cultural Centre, 1280 Dundas St. W., Oakville. Seminarui reikia registruotis telefonu (416) 767-6793 arba Turner & Porter tinklalapyje: www.turnerporter.ca.

* Wasaga Beach KLB apylinkės valdyba praneša, kad nuo gegužės 8 iki birželio 4  rinks SOLIDARUMO MOKESTĮ sekmadieniais po Mišių Gerojo Ganytojo kavinėje.

* Toronto arkivyskupija šiais metais švenčia savo 175 m. gyvavimo sukaktį. Sukakties iškilmingos Mišios bus aukojamos gegužės 30, antradienį, 10:30 v.r. Šv. Mykolo katedroje-bazilikoje. Tos šventės progai lapeliai su malda padėti šventovėje prie durų. Prašome pasiimti.

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 4, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų. MOKYKLINIS AUTOBUSAS tą dieną veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” 1 val. po pietų, o atgal nuo Anapilio išvažiuos 4:30 v.p.p. Tą dieną rytinėms Mišioms ANAPILIO AUTOBUSĖLIS važiuos įprasta sekmadienio tvarka.

* KAPINIŲ LANKYMO DIENOS PIETŪS birželio 4, sekmadienį, bus ruošiami KLK moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus Anapilio salėje. Pietauti bus galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūrėti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.

* “Baltic-Canadian Imprints” vardu pasivadinęs Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių sambūris, kuriame dalyvauja 14 lietuvių, yra parengęs “Sharing Our Stories” PARODĄ, sudarytą iš vyresnio amžiaus žmonių nuotraukų, dokumentų, pasakojimų bei įvairių asmeninių daiktų, kurie pristato po Antrojo pasaulinio karo ateivių kelią į Kanadą, patirtį ir sutelktą kultūrinį kraitį. Šią parodą bus galima pamatyti Anapilyje KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE birželio 4-25 dienomis sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p ir antradieniais bei trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.  Plačiau - www.lithuanianheritage.ca.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 19-27 dienomis. Stovyklavimo pradžia rugpjūčio 19, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas - rugpjūčio 27, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $350.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $170.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną  – $70.00, o paskiram asmeniui – $35.00. Rugpjūčio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina suaugusiam – $10.00, o vaikui – $7.00. Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMAS
(tęsinys)

     Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vyriausybėms susitarus pasikeisti kaliniais, vysk. T. Matulionis kartu su eile kunigų  buvo išleistas ir grįžo į Lietuvą. Vos kirtus SSRS sieną ir atvykus į Latviją paaiškėjo, jog T. Matulionis – vyskupas. To nežinojo nei kalėjimo viršininkai, nei kalėjimo draugai.
     1934 m. jis lankėsi Romoje, dalyvavo Šv. Jono Bosko kanonizacijos iškilmėse ir audiencijoje pas popiežių Pijų XI, kuris apie vysk. Teofilių taip pasakė: “Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį”.
     Atsižvelgdamas į lietuvių išeivių prašymą, vysk. Teofilius aplankė JAV lietuvių bendruomenes ir grįždamas (1936 m.) aplankė Egiptą ir Šventąją Žemę.©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved