Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.IV.29-30 savaitgalis

(A) III VELYKŲ SEKMADIENIS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda.

* Velykų proga mūsų parapijas bei misiją dar sveikina: arkiv. Gintaras Grušas, vysk. Juozas Matulaitis ir vysk. Juozas Žemaitis MIC.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta antroji SHARE LIFE rinkliava. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Balandžio 5, trečiadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės  Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Valentinas Liškauskas, 87 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jo žmonai, dukrai ir sūnums bei jų šeimoms ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Balandžio 22, šeštadienį, pakrikštyta Derek ir Aurelijos (Valiulytės) Cool dukrelė Madeleine-Ona. Sveikiname naująją krikščionę, jos tėvelius ir senelius.

* Šį sekmadienį, 11 v.r. šaukiamas KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus SUSIRINKIMAS parapijos klebonijoje. Visos narės kviečiamos dalyvauti.

* Gegužės 5 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Žodis tarp mūsų” knygelių gegužės-birželio mėnesių laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Visi maloniai kviečiami į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” METINĮ KONCERTĄ “Jau žiedeliai sumainyti...” gegužės 6, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje. Jūsų laukia gražus koncertas, šilta vakarienė, muzika ir šokiai. Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Smulkesnių žinių teikia Virginija: e-paštu virginiazubrickas@hotmail.com arba tel. (905) 271-6859. Bilieto kaina – $50; vaikams nuo7 iki 12 m. amžiaus – $20, o 6 m. ir žemiau – nemokamai.

* Turner & Porter laidotuvių namai šiais metais vėl ruošia seminarą apie pagalbą išgyvenantiems brangaus asmens netektį. Šį seminarą veltui praves dr. Alan Wolfelt gegužės 17, trečiadienį, 7 v.v. St. Volodymyr Cultural Centre, 1280 Dundas St. W., Oakville. Seminarui reikia registruotis telefonu (416) 767-6793 arba Turner & Porter tinklapyje: www.turnerporter.ca

* PAVASARINĖ KAPINIŲ LANKYMO DIENA Šv. Jono lietuvių kapinėse bus birželio 4, sekmadienį. Pamaldos kapinių koplyčioje bus 2 val. po pietų. MOKYKLINIS AUTOBUSAS tą dieną veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” 1 val. po pietų, o atgal nuo Anapilio išvažiuos 4:30 v.p.p. Tą dieną rytinėms Mišioms ANAPILIO AUTOBUSĖLIS važiuos įprasta sekmadienio tvarka.

* KAPINIŲ LANKYMO DIENOS PIETŪS birželio 4, sekmadienį, bus ruošiami KLK moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus Anapilio salėje. Pietauti bus galima ištisą dieną ir atsigaivinti vynu bei lietuvišku alučiu.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Balandžio 24, pirmadienį Barrie mieste “Ontario Volunteer Service Awards” žymenimis apdovanoti už savanorišką veiklą šie Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos nariai: Bronius Jacka, Bronius Zabulionis, Genė Petkevičienė, Milda Trumpickienė, Lina Verbickaitė-Sawitz ir Regina Urban. Visus juos sveikiname!

* Kanados lietuvių MUZIEJUS-ARCHYVAS savo žinias teikia naujame tinklalapyje: www.lithuanianheritage.ca

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMAS
(tęsinys)

     Tais pačiais 1929 metais sovietų valdžia vysk. Teofilių vėl suėmė ir ištrėmė į Solovkų salas (Baltojoje jūroje). Čia jau įkalinti 34 kunigai buvo sudarę savo “komuną” (bendruomenę) ir išsirinko vysk. Teofilių savo vyresniuoju. Šiam įvykiui paaiškėjus, jį iš Solovkų perkėlė į Petrapilio kalėjimą ir uždarė griežčiausio režimo vienutėje. Paskui išsiuntė į Ledianoje Pole vietovę (Ledo Laukas, prie Ladogos ežero) dirbti sunkiausių darbų – kirsti miško. Alinantis darbas, šaltis, drėgmė ir prastas maistas pakirto jo sveikatą. 1933 m. vysk. Teofilių perkėlė į Maskvos kalėjimą.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved