Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.IV.22-23 savaitgalis

(A) II VELYKŲ SEKMADIENIS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius.

* Velykų proga mūsų parapijas bei misiją dar sveikina: arkiv. Lionginas Virbalas SJ, arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ, vysk. Kęstutis Kėvalas, vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir kard. Audrys Bačkis.

* Balandžio 20, ketvirtadienį, Šv. Tėvas paskyrė vysk. dr. Kęstutį Kėvalą, iki šiol buvusį Kauno arkivyskupijos vyskupą-pagalbininką, Telšių vyskupo dr. Jono Borutos SJ padėjėju, ilgainiui perimsiančiu Telšių vyskupijos vadovavimą. Sveikiname!

* Šį sekmadienį po Mišių Wasaga Beach apylinkės LIETUVIŲ BŪRELIS Gerojo Ganytojo kavinėje  ruošia ATVELYKIO PIETUS. Pradžia – 3 val. po pietų.

* Lietuvos kankinių šventovėje buvo iškilmingai atšvęsta DIDŽIOJI SAVAITĖ. Esame dėkingi už savaitės liturginius giedojimus Rimui Paulioniui, už Velykų Mišiose giedojusiam Vilijos Špakauskienės vadovaujamam parapijos chorui, jaunajai solistei Liepai Špakauskaitei, visiems skaitovams, zakristijonui Andriui Rimkui, Mišių patarnautojams, KLK moterų draugijos skyriui už gėles šventovėje bei kavutę ir pyragaičius po pamaldų salėje.

* Dėkojame tiems, kurie per Gavėnią savo smulkius pinigėlius rinko “Coins for Life” dėžutėse parėmimui sąjūdžio “Už gyvybę” ir šiandien jas sudėjo į pintines prie šventovės durų. Jei kas nespėjo šiandien grąžinti tų dėžučių, tai gali jas dar palikti zakristijoje ateinantį sekmadienį.

* Balandžio 21, penktadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Tadas Tarvydas, 89 m. amžiaus, ilgametis mūsų Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo misijos narys. Nuoširdi užuojauta jo sūnui ir dukrai su šeimomis.

* Punske mirė a.a. Juozas Nevulis, 77 m. amžiaus, tėvelis mūsų parapijiečio Algio Nevulio, kuriam ir jo šeimai bei visai giminei reiškiame nuoširdžią užuojautą.

* Balandžio 30, sekmadienį, 11 v.r. šaukiamas KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus SUSIRINKIMAS parapijos klebonijoje. Visos narės kviečiamos dalyvauti.

* KLK Moterų draugijos skyrius nuoširdžiai dėkoja visiems jauniesiems kiaušinių margintojams ir jų tėveliams už nuostabius margučius, kuriais džiugino visus apsilankiusius po pamaldų parapijos salėje. Taip pat dėkojame už malonius atsiliepimus bei pasiūlymus kitiems metams.

* Visi maloniai kviečiami į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” METINĮ KONCERTĄ “Jau žiedeliai
sumainyti...” gegužės 6, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje. Jūsų laukia gražus koncertas, šilta vakarienė, muzika ir šokiai. Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Smulkesnių žinių teikia Virginija: e-paštu virginiazubrickas@hotmail.com arba tel. (905) 271-6859. Bilieto kaina – $50; vaikams nuo7 iki 12 m. amžiaus – $20,  o 6 m. ir žemiau – nemokamai.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūrėti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.  

* Kanados lietuvių MUZIEJUS-ARCHYVAS savo žinias teikia naujame tinklalapyje: www.lithuanianheritage.ca

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMAS
(tęsinys)
     Po 1917 m. spalio perversmo Rusijoje valdžią perėmus komunistams, kunigų sielovadinei veiklai imta visaip trukdyti. 1923 m. kun. T. Matulionis kartu su vysk. Jonu Ciepliaku ir 15 Petrapilio kunigų nuteisiamas trejus metus kalėti. Kun. Teofilių pasodino į Maskvos kalėjimą. Sutrumpinus bausmės laiką, kun. Teofilius 1925 m. grįžo į Petrapilį tęsti sielovadinio darbo, buvo paskirtas ir Mogiliovo katedros kapitulos nariu – kanauninku.
     1928 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus XI nominavo kan. Teofilių Matulionį Matregos vyskupu ir Mogiliovo arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vysk. Antano Maleckio pagalbininku. 1929 m. vasario 9 d. vysk. A. Maleckis Petrapilio Švč. Marijos Širdies šventovėje dalyvaujant dviem liudytojams slapta konsekravo T. Matulionį vyskupu.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved