Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.IV.16-17 savaitgalis

(A) VELYKŲ SEKMADIENIS

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes.

* Šiais ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAIS Lietuvos kankinių ir Šv. Kazimiero parapijos bei Gerojo Ganytojo misija sveikina visus šv. Velykų proga, linki sveikatos ir, būsimo palaimintojo Teofiliaus užtarimu, tvarkyti žemės gyvenimą Lietuvos kankinių pavyzdžiu.

* Prie šventovės durų šalia žiniaraščio padėtos Lietuvos vyskupų VELYKINIO GANYTOJIŠKO LAIŠKO nuospaudos. Prašome jas pasiimti.

* Velykų proga mūsų parapijas bei misiją sveikina: vysk. Juozas Preikšas, vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Eugenijus Bartulis, vysk. Rimantas Norvila, vysk. Paulius Baltakis OFM.

* Šiandieną parapijos salėje po abiejų Mišių KLK Moterų draugijos skyrius visus vaišina kavute ir pyragaičiais.

* Šiandieną po 10 v.r. Mišių parapijos salėje taip pat įvyksta KLK Moterų draugijos skyriaus pravesto VAIKUČIŲ KIAUŠINIŲ MARGINIMO VARŽYBŲ laimėtojų pristatymas.

* Balandžio 6, ketvirtadienį, Mississauga mieste “Ontario Volunteer Service Awards” žymenimis apdovanoti už savanorišką veiklą mūsų parapijoje šie Lietuvos kankinių parapijos nariai: Kazimieras Balyta, Antanas Išganaitis, Kazimieras Venslauskas ir Elena Ulbikienė. Visus juos sveikiname!

* Netoli Windsor miesto esančiame Harrow miestelyje mirė a.a. Stasė Stankutė-Kowbell, 93 m. amžiaus. Jos laidotuvių Mišios bus balandžio 19, trečiadienį, 12 val. Lietuvos kankinių šventovėje. Velionė laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jos sūnums ir dukrai bei jų šeimoms, o taip pat seseriai su šeima ir Sudbury mieste gyvenančiam broliui su šeima.

* Toronte mirė a.a. Genovaitė Kuzmienė, 97 m. amžiaus. Ji bus pašarvota Turner & Porter laidotuvių namuose (Yorke Chapel) prie Bloor ir Windermere gatvių sankryžos. Maldos prie karsto – balandžio 21, penktadienį, 7 v.v. Laidotuvių Mišios – balandžio 22, šeštadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

* Prašome parapijiečius, kurie per Gavėnią savo smulkius pinigėlius rinko “Coins for Life” dėžutėse parėmimui sąjūdžio už gyvybę, tas dėžutes grąžinti ateinantį, Atvelykio sekmadienį,  ir sudėti į pintines prie šventovės durų.

* Balandžio 23, Atvelykio sekmadienį po Mišių, 3 v.p.p.  Gerojo Ganytojo kavinėje Wasaga Beach apylinkės LIETUVIŲ BŪRELIS ruošia ATVELYKIO PIETUS. Kaina asmeniui – $15. Vaišėms bilietų prašome kreiptis į Jūratę tel. (705) 429-6921 arba Reginą tel. (705) 422-0270.

* Visi maloniai kviečiami į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” METINĮ KONCERTĄ “Jau žiedeliai sumainyti...” gegužės 6, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje. Jūsų laukia gražus koncertas, šilta vakarienė, muzika ir šokiai. Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Smulkesnių žinių teikia Virginija: e-paštu virginiazubrickas@hotmail.com arba tel. (905) 271-6859. Bilieto kaina – $50; vaikams nuo7 iki 12 m. amžiaus – $20,  o 6 m. ir žemiau – nemokamai.

* Susipažinimui su vieninteliais Kanadoje lietuviškais slaugos namais “Labdara” rengiama ATVIRŲ DURŲ DIENA (Open House) birželio 25, sekmadienį. Tai proga visiems apžiūreti gyvenamas patalpas ir pasivaišinti arbatėle.

* Kanados lietuvių MUZIEJUS-ARCHYVAS savo žinias teikia naujame tinklalapyje: www.lithuanianheritage.ca

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMAS
(tęsinys)

     Bikavoje nepaklusęs caro valdžios išleistam įstatymui, draudžiančiam katalikų kunigui krikštyti, jei vienas iš tėvų yra katalikas, o kitas stačiatikis, kun. Teofilius buvo atleistas iš klebono pareigų, negalėjo viešai vadovauti pamaldoms ir privalėjo nuolat būti Petrapilyje prie Šv. Kotrynos šventovės esančiame vienuolyne.
     Atlikęs bausmę 1910 m. kun. Teofilius skiriamas Petrapilio Šv. Kotrynos šventovės vikaru. Jam pavesta organizuoti Švč. Jėzaus Širdies parapiją (už Nevos vartų) ir rūpintis šventovės statyba. Nors jau nuo 1911 m. kun. Teofilius vadovavo šiai parapijai, tačiau tik 1918 m. buvo paskirtas jos klebonu.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved