Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.IV.8-9 savaitgalis

(A) VERBŲ SEKMADIENIS

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

* Didįjį Penktadienį bus renkama rinkliava ŠVENTAJAI ŽEMEI. Toji rinkliava skiriama šventųjų vietų priežiūrai ir paramai vietinių krikščionių bendruomenių. Rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* DIDŽIOSIOS SAVAITĖS pamaldų tvarka Anapilyje: D. ketvirtadienį – 7 v.v. Švč. Sakramento įsteigimo pamaldos, D. penktadienį – 3 v.p.p. Kristaus kančios ir mirties pamaldos, D. šeštadienį – 7 v.v. Kristaus prisikėlimo pamaldos, Velykų sekmadienį – 7 v.r. Susitikimo su prisikėlusiu Kristumi pamaldos, o 10 v.r. Velykų dienos Mišios.

* ANAPILIO AUTOBUSĖLIS veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” D. ketvirtadienį – 6:30 v.v.; D. penktadienį – 2:30 v.p.p.; D. šeštadienį – 6:30 v.v. ir Velykų dieną – 9:30 v.r. Atgal į “Vilniaus rūmus” parveš maldininkus po tų dienų pamaldų.

* Šiandieną po 10 v.r. Mišių parapijos salėje visi gali apžiūrėti ir pasigrožėti praeitą sekmadienį vaikučių numargintais MARGUČIAIS, kuriuos vertins mūsų KLK Moterų draugijos skyriaus paskirti teisėjai. Balandžio 16, Velykų dieną, po 10 val. Mišių parapijos salėje bus apdovanojami marginimo laimėtojai.

* Balandžio 23, Atvelykio sekmadienį po Mišių, 3 v.p.p.  Gerojo Ganytojo kavinėje Wasaga Beach apylinkės LIETUVIŲ BŪRELIS ruošia ATVELYKIO PIETUS. Kaina asmeniui – $15. Vaišėms bilietų prašome kreiptis į Jūratę tel. (705) 429-6921 arba Reginą tel. (705) 422-0270.

* Visi maloniai kviečiami į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” METINĮ KONCERTĄ – “Jau žiedeliai sumainyti...” gegužės 6, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje. Jūsų laukia gražus koncertas, šilta vakarienė, muzika ir šokiai. Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Smulkesnių žinių teikia Virginija: e-paštu virginiazubrickas@hotmail.com arba tel. (905)271-6859. Bilieto kaina – $50; vaikams nuo7 iki 12 m. amžiaus – $20,  o 6 m. ir žemiau – nemokamai.

* Antradienį mirė a.a. Marija Tamulaitienė, 99 m. amžiaus, mama Vidos Dailydienės, kuriai su visa šeima ir visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. Velionė bus pašarvota Turner & Porter laidotuvių namuose (Yorke Chapel) prie Bloor ir Windermere gatvių sankryžos. Lankymas balandžio 9, sekmadienį nuo 2 iki 4 v.p.p. ir nuo 6 iki 8 v.v. Maldos prie karsto 7 v.v. Laidotuvių Mišios balandžio 10, pirmadienį, 10 v.r. Prisikėlimo parapijos šventovėje. Tuoj po Mišių pusryčiai Prisikėlimo parapijos kavinėje ir tada palydėjimas į Šv. Jono lietuvių kapines.

* Kanados lietuvių MUZIEJUS-ARCHYVAS savo žinias teikia naujame tinklalapyje: www.lithuanianheritage.ca

* Bendrovė, kuri išsiuntinėdavo parapijos aukų vokelius užsidarė ir nuo kovo mėnesio perėmė siuntimą kita bendrovė. Pirmieji jų siunčiami vokeliai buvo išsiųsti kovo mėnesį naudojimui nuo balandžio mėnesio pradžios. Kai kurie parapijiečiai pranešė, kad negavo vokų arba buvo klaidingai įrašytos pavardės/adresai. Prašome parapijiečius turėti kantrybės ir negavus vokelių laikinai naudoti bet kokius vokelius užrašant ant jų savo pavardę. Visi, kurie negavo vokelių arba randa kokią klaidą ant vokelių, prašome pranešti klebonijon. Tikimės greitu laiku viską sutvarkyti.

* Šiais arkiv. Teofiliaus Matulionio metais apie jį yra pateikiama daug žinių  ryšiatinklyje (internet). Yra sukurta ir atskira svetainė www.teofilius.lt, kurioje galima rasti apie  jo garbei skirtus renginius ir pilną tekstą apie jį knygos  “Nemarus mirtingasis”, kurią parašė a.a. prel. Pranas Gaida. Negalintiems naudotis ryšiatinkliu, pateiksime po truputį medžiagos apie jį šiame žiniaraštyje, kai bus laisvos vietos.

ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMAS

     Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio kaime, Alantos valsčiuje (dabar Anykščių apygardoje), pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mirus motinai, našlaičiais liko trys vaikai, tarp jų ir būsimasis arkivyskupas. Namuose pramoko skaityti lenkiškai ir lietuviškai. Vėliau mokėsi privačiai, o nuo 1887 m. – Daugpilio gimnazijoje. Latvijoje. Baigęs penkias klases 1891 m., aštuoniolikmetis jaunuolis įstojo į Petrapilio kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1900 m. kovo 4 d., nes, suabejojęs pašaukimu, iš seminarijos buvo išstojęs ir vėl priimtas po trejų metų.
     1900 m. kun. T. Matulionis paskiriamas vikaru į Varaklianų parapiją, bet netrukus perima klebono pareigas Bikavos parapijoje (Latgalos kraštas Latvijoje). Vietinė diduomenė nelabai palankiai priėmė jaunąjį kleboną, bet Bikavoje jis vis dėlto darbavosi beveik 9 metus.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved