Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.IV.1-2 savaitgalis

(A) V GAVĖNIOS SEKMADIENIS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Dievas yra gailestingas: Jis visuomet išvaduoja.

* Šiandieną renkama Toronto arkivyskupijos įsakytos SHARE LIFE programos pirmoji rinkliava, kuriai vokeliai buvo išdalinti praeitą sekmadienį, bet jų taip pat yra prie šventovės durų.

* Šiandieną mūsų šventovėse užbaigiami GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAI, kuriuos mums šiais metais praveda Vilniaus karo įgulos kapelionas kpt. kun. Edgaras Vegys. Nuoširdžiai jam dėkojame už dvasią pakeliančius žodžius ir visų paruošimą Velykų šventėms.

* Šiandieną po 10 v.r. Mišių parapijos salėje mūsų KLK Moterų draugijos skyrius rengia visiems atsilankiusiems mažiesiems KIAUŠINIŲ MARGINIMO VAŠKU PAMOKĖLĘ. Mokytojos padedami vaikučiai kiaušinius margins ir numargintus sudės saugiai į indelius, kad per savaitę išdžiūtų. Balandžio 9, ateinantį Verbų sekmadienį, po Mišių visi salėje galės apžiūrėti ir pasigrožėti tais margučiais, o teisėjai juos vertins. Balandžio 16, Velykų dieną, po 10 val. Mišių parapijos salėje bus apdovanojami marginimo laimėtojai.

* Balandžio 7 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Visi maloniai kviečiami į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” METINĮ KONCERTĄ – “Jau žiedeliai sumainyti...” gegužės 6, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje. Jūsų laukia gražus koncertas, karšta vakarienė, muzika ir šokiai. Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Smulkesnių žinių teikia Virginija: e-paštu virginiazubrickas@hotmail.com arba tel. (905) 271-6859. Bilieto kaina – $50; vaikams nuo7 iki 12 m. amžiaus – $20,  o 6 m. ir žemiau – nemokamai.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* “Labdaros” slaugos namai dėkoja atsiliepusiems į pagalbą namų gyventojams. Atsiliepė 7 savanoriai: 5 padės su maitinimu, o 2 – su šachmatais. Norintieji jungtis į savanorių eiles, galite kreiptis į Nerijų Augutį tel.  (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.  

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos įvairiuose savo vyskupijos miestuose veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda, vasarą rengiamos vaikų stovyklos.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved