Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.III.25-26 savaitgalis

(A) IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

* Toronto arkivyskupija kas metai skelbia tris SHARE LIFE rinkliavas, kurių šiais metais šūkis – “Gyvenimas pagal Evangeliją”. Pirmoji iš šių trijų rinkliavų bus ateinantį sekmadienį ir tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną. Surenkamos aukos išlaiko virš 40 įstaigų, kurios teikia pagalbą šeimoms, vaikams ir vienišiems asmenims. Daugiau žinių galite rasti prie šventovės durų padėtuose lankstinukuose arba tinklalapyje www.sharelife.org.

* Sveikiname kun. Nerijų Šmerauską, kuris šią savaitę atšventė savo 40-tąjį gimtadienį. Ta proga šiandien po Mišių parapijos salėje visi vaišinami kavute ir pyragaičiais.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAI  mūsų parapijose vyks ateinantį savaitgalį, balandžio 1-2 dienomis. Susikaupimų vedėjas – Vilniaus karo įgulos kapelionas kpt. kun. Edgaras Vegys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: balandžio 1, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju prie suneštinių vaišių stalo; balandžio 2, sekmadienį, pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi mieste Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus balandžio 1, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus balandžio 2, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Balandžio 2, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje mūsų parapijos KLK Moterų draugijos skyrius rengia visiems atsilankiusiems mažiesiems KIAUŠINIŲ MARGINIMO VAŠKU PAMOKĖLĘ. Mokytojos padedami vaikučiai kiaušinius margins ir numargintus sudės saugiai į indelius, kad per savaitę išdžiūtų. Balandžio 9, Verbų sekmadienį, po Mišių visi salėje galės apžiūrėti ir pasigrožėti margučiais, o teisėjai juos vertins. Balandžio 16, Velykų dieną, po 10 val. Mišių parapijos salėje bus apdovanojami marginimo laimėtojai.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* “Labdaros” slaugos namai dėkoja atsiliepusiems į pagalbą namų gyventojams. Atsiliepė 7 savanoriai: 5 padės su maitinimu, o 2 – su šachmatais. Norintieji jungtis į savanorių eiles, galite kreiptis į Nerijų Augutį tel. (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.  

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos įvairiuose savo vyskupijos miestuose veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda, vasarą rengiamos vaikų stovyklos.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved