Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.III.18-19 savaitgalis

(A) III GAVĖNIOS SEKMADIENIS           

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”.

* Kovo 16, ketvirtadienį, Punske mirė a.a. Stasys Grigutis, 60 m. amžiaus, jauniausias brolis šių mūsų parapijiečių: Danutės Ramanauskienės, Irenos Pečiulienės, Natalijos Kaleinikienės ir Birutės Raginskienės. Joms su šeimomis ir visiems giminėms šiapus ir anapus Atlanto reiškiame nuoširdžią užuojautą.

* Kovo 17, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės palaidota a.a. Elena Šviežikienė, 88 m. amžiaus, ilgus metus gyvenusi Sudbury apylinkėje, o paskutiniu metu gyveno Guelph miesto apylinkėje. Nuoširdi užuojauta jos dukrai ir sūnui su šeimomis.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS mūsų parapijose praves balandžio 1-2 dienomis Vilniaus karo įgulos kapelionas kpt. kun. Edgaras Vegys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: balandžio 1, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju prie suneštinių vaišių stalo; balandžio 2, sekmadienį, pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi mieste Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus balandžio 1, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus balandžio 2, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Balandžio 2, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių mūsų parapijos KLK Moterų draugijos skyrius kviečia vaikučius ir jaunimą su šeimomis į KIAUŠINIŲ MARGINIMO VAŠKU PAMOKĖLĘ. Parapijos salėje su mokytojos pagalba numargintus kiaušinius saugiai sudėsime į indelius, kad per savaitę išdžiūtų. Balandžio 9, Verbų sekmadienį, po Mišių visi salėje galės apžiūrėti ir pasigrožėti margučiais, o teisėjai juos vertins. Balandžio 16, Velykų dieną, po 10 val. Mišių parapijos salėje bus apdovanojami marginimo laimėtojai. Ketinančius dalyvauti prašome pranešti tel. (416) 762-3829.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* “Labdaros” slaugos namams reikia savanorių, kurie galėtų dienos metu padėti nebegalintiems savarankiškai pasimaitinti namų gyventojams. Tai puiki proga  norintiems atlikti  savo “community service” programą. Prašome šiuo reikalu susisiekti su Nerijumi Augučiu tel. (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.  

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos įvairiuose savo vyskupijos miestuose veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda, vasarą rengiamos vaikų stovyklos.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved