Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.III.11-12 savaitgalis

(A) II GAVĖNIOS SEKMADIENIS – PASAULINĖ TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Tikinčiosios Lietuvos dienos atkartotinė: Dievas kartų kartoms viešpatauja.

* Šis savaitgalis mūsų šventovėse yra skirtas viso pasaulio lietuvių maldai už TIKINČIĄJĄ LIETUVĄ. Ta proga Mišiose renkama antroji rinkliava TIKINČIAJAI LIETUVAI.

* Tiems kurie dar negavote, šį sekmadienį dalinamos Gavėnios metui skirtos dėžutės parėmimui “Sąjūdžio už gyvybę” (Coalition for Life). Parsinešę namo, galite jose rinkti savo gavėninio pasninko vaisius – gyvybės apsaugai skiriamus pinigėlius. Dėžutes galite pasiimti ir vėlesniais sekmadieniais iš zakristijos. Pripildytas dėžutes prašysime sugrąžinti parapijon Atvelykio sekmadienį. Visus kviečiame prie šio kilnaus tikslo prisidėti.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS mūsų parapijose praves balandžio 1-2 dienomis Vilniaus karo įgulos kapelionas kpt. kun. Edgaras Vegys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: balandžio 1, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju prie suneštinių vaišių stalo; balandžio 2, sekmadienį, pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi mieste Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus balandžio 1, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus balandžio 2, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* “Labdaros” slaugos namams reikia savanorių, kurie galėtų dienos metu padėti nebegalintiems savarankiškai pasimaitinti namų gyventojams. Tai ypatingai puiki proga  norintiems atlikti  savo “community service” programą. Prašome šiuo reikalu susisiekti su Nerijumi Augučiu: e-paštu labdaravonteering@gmail.com arba tel. (416) 232-2112 x 413.  

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda, vasarą rengiamos vaikų stovyklos.

* Šiandieną po Mišių parapijos salėje toliau tęsiamas KLK Moterų draugijos skyriaus narių adresų bei telefono numerių atnaujinimas, renkamas narių mokestis ir priimamos narėmis moterys, norinčios prisidėti prie lietuvišką bei krikščionišką dvasią skleidžiančių darbų.

* Toronto arkivyskupija atsiprašo “Family of Faith” vajaus aukotojus už vėlavimą išsiuntinėjant jiems pakvitavimus, atleidžiančius nuo  valstybinių mokesčių (Income Tax). Visi juos turėtų gauti jau ateinančią savaitę.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved