Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.III.4-5 savaitgalis

(A) I GAVĖNIOS SEKMADIENIS          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Pasigailėk mūsų, Vieštapie, mes esame Tau nusidėję.

* Ryšium su PASAULINE TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA, ateinantį sekmadienį bus renkama rinkliava TIKINČIAJAI LIETUVAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Gauta žinia, kad Lietuvoje mirė a.a. Antanas Domeika, brolis mūsų parapijietės Elenos Šiurnienės. Jai ir jos vyrui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

* Primename, kad ateinantį savaitgalį, kovo 11-12 dienų naktį, laikrodžiai pasukami vieną valandą pirmyn.

* Vasario 28, antradienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas St. Catharines mieste gyvenęs mūsų parapijietis a.a. Jonas Ivanauskas, 89 m. amžiaus. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, sūnui ir dukrai, broliui Kazimierui bei visai Ivanauskų giminei.

* Kitchener mieste yra miręs a.a. Juozas Lukša, 91 m. amžiaus. Jo laidotuvių Mišios bus kovo 11, šeštadienį, 12:30 val. Lietuvos kankinių šventovėje. Velionis laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse. Reiškiame užuojautą jo sūnui ir dukrai su šeimomis.

* Praeitą sekmadienį KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyriaus susirinkime išrinkta nauja valdyba, kurią sudaro: pirmininkė – Valė Jonaitytė, iždininkė –  Stasė Chomiak ir sekretorė – Jurgita Kuktienė. Revizijos komisiją sudaro Rūta Vaišvilaitė ir Laima Išganaitienė.

* Šiandieną po Mišių parapijos salėje KLK Moterų draugijos mūsų parapijos skyrius praveda skyriaus narių adresų bei telefonų atnaujinimą bei renka narių mokestį. Taip pat kviečiamos registruotis ir tapti narėmis parapijos moterys, norinčios bei galinčios prisidėti prie lietuvišką ir krikščionišką dvasią skleidžiančių gerų darbų.

* Pradedant Gavėnios metą, šį sekmadienį dalinamos dėžutės parėmimui “Sąjūdžio už gyvybę” (Coalition for Life). Parsinešę namo, galite jose rinkti savo gavėninio pasninko vaisius – gyvybės apsaugai skiriamus pinigėlius. Dėžutes galite pasiimti ir vėlesniais sekmadieniais iš zakristijos. Pripildytas dėžutes prašysime sugrąžinti parapijon Atvelykio sekmadienį. Visus kviečiame prie šio kilnaus tikslo prisidėti.

* Toronto LB apylinkės rengiamas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBIŲ (Vasario 16 ir Kovo 11 dienų) MINĖJIMAS bus kovo 11, šeštadienį, 4 v.p.p. Lietuvių namų Mindaugo menėje. Šventinę programą atliks Valstybinis Vilniaus kvartetas ir pianistė Ilona Damašiūtė-Beres. Po minėjimo bus vaišės, šokiai ir veiks baras. Šventės išlaidoms padengti bus renkamos aukos.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS mūsų parapijose praves balandžio 1-2 dienomis Vilniaus karo įgulos kapelionas kpt. kun. Edgaras Vegys.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: balandžio 1, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju prie suneštinių vaišių stalo; balandžio 2, sekmadienį, pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi mieste Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus balandžio 1, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus balandžio 2, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Toronto arkivyskupija atsiprašo “Family of Faith” vajaus aukotojus už vėlavimą išsiuntinėjant jiems pakvitavimus, atleidžiančius nuo  valstybinių mokesčių (Income Tax). Visi juos turėtų gauti ateinančių dviejų savaičių bėgyje.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved