Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.II.25-26 savaitgalis

(A) VIII EILINIS SEKMADIENIS          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Tik Dieve, mano siela, rasi ramybę.
Lietuvos laisvės atkartotinė: Mums Viešpats stebuklą padarė.

* Šį sekmadienį Wasaga Beach KLB valdyba ruošia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBIŲ (vasario 16 ir kovo 11 dienų) MINĖJIMĄ tuoj pat po 2 v.p.p. Mišių Gerojo Ganytojo misijos patalpose. Bus vaišės.

* Vasario 25, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota Oakville mieste gyvenusi a.a. Petronelė Vėgelienė, 93 m. amžiaus. Reiškiame užuojautą jos dukroms ir sūnui su šeimomis bei visiems artimiesiems.

* Šiandieną kviečiame visas mūsų parapijos skyriaus KLK Moterų draugijos nares į susirinkimą tuoj po 10 v.r. Mišių klebonijos patalpose.

* Kovo 1, trečiadienį, pradedama Gavėnia PELENŲ DIENA. Ta proga Mišios bus ne tik 8:30 v.r., bet ir 7 v.v. tiems, kurie ryte negali dalyvauti.

* Kovo 3 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* PASAULINĘ TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENĄ savo aptarnaujamose šventovėse švęsime kovo 11-12 dienų savaitgalį. Ta proga bus renkama TIKINČIAJAI LIETUVAI rinkliava.

* Ateinantį sekmadienį, prasidėjus Gavėniai, bus dalinamos dėžutės parėmimui “Sąjūdžio už gyvybę” (Coalition for Life). Parsinešę namo, galėsite jose rinkti savo gavėninio pasninko vaisius – gyvybės apsaugai skiriamus pinigėlius. Dėžutes galėsite pasiimti ir vėlesniais sekmadieniais iš zakristijos. Pripildytas dėžutes prašysime grąžinti parapijon Atvelykio sekmadienį. Visus kviečiame prie šio kilnaus tikslo prisidėti.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Kovo 2-4 dienomis KLB patalpose (Prisikėlimo parapijoje), 1 Resurrection Rd., Toronte, Lietuvos ambasados Kanadoje trečioji sekretorė Gitana Bagdonienė teiks Lietuvos piliečiams konsulines paslaugas šiomis valandomis: kovo 2 d. – nuo 12 iki 17 val., kovo 3 d. – nuo 9 iki 17 val. ir kovo 4 d. – nuo 9 iki 12 val. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys, todėl prašomi registruotis ambasadoje tel.: (613)567-5458 x 22 arba e-paštu: gitana.bagdoniene@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą.

* Toronto LB apylinkės rengiamas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBIŲ (vasario 16 ir kovo 11 dienų) MINĖJIMAS bus kovo 11, šeštadienį, 4 v.p.p. Lietuvių namų Mindaugo menėje. Šventinę programą atliks Valstybinis Vilniaus kvartetas ir pianistė Ilona Damašiūtė-Beres. Po minėjimo bus vaišės, šokiai ir veiks baras. Šventės išlaidoms padengti bus renkamos aukos.

* “Labdaros” slaugos namams reikia savanorių, kurie galėtų dienos metu padėti nebegalintiems savarankiškai pasimaitinti namų gyventojams. Tai ypatingai puiki proga  norintiems atlikti  savo “community service” programą. Prašome šiuo reikalu susisiekti su Nerijumi Augučiu: e-paštu labdaravonteering@gmail.com arba tel. (416) 232-2112 x 413.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved