Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.II.18-19 savaitgalis

(A) VII EILINIS SEKMADIENIS - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ     

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats – švelnus, maloningas.
Lietuvos laisvės šventes atkartotinė: Mums Viešpats stebuklą padarė.


* Šį sekmadienį, VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTĖS proga, mūsų šventovėje iškilmingai su savo vėliavomis dalyvauja Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa.

* Wasaga Beach KLB valdyba ruošia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS (vasario 16 ir kovo 11 dienų) MINĖJIMĄ vasario 26, ateinantį sekmadienį, tuoj pat po 2 v.p.p. Mišių Gerojo Ganytojo misijos patalpose. Bus vaišės.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui neatsiėmusiems jau išsiuntinėti paštu.

* Vasario 13, pirmadienį, Punske palaidotas a.a. Stasys Grigutis, 84 m. amžiaus, tėvelis mūsų parapijiečių Dalios Ažubalienės ir Birutės Kmieliauskienės. Reiškiame joms ir jų šeimoms bei giminėms nuoširdžią užuojautą.

* Kviečiame visas mūsų parapijos skyriaus KLK Moterų draugijos nares į susirinkimą, kuris įvyks vasario 26, ateinantį sekmadienį, po 10 v.r. Mišių klebonijos patalpose.

* Kovo 1, trečiadienį, pradedama Gavėnia PELENŲ DIENA. Ta proga Mišios bus ne tik 8:30 v.r., bet ir 7 v.v. tiems, kurie ryte negali dalyvauti.

* Kovo 2-4 dienomis KLB patalpose (Prisikėlimo parapijoje), 1 Resurrection Rd., Toronte, Lietuvos ambasados Kanadoje trečioji sekretorė Gitana Bagdonienė teiks Lietuvos piliečiams konsulines paslaugas šiomis valandomis: kovo 2 d. – nuo 12 iki 17 val., kovo 3 d. – nuo 9 iki 17 val. ir kovo 4 d. – nuo 9 iki 12 val. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys, todėl prašomi registruotis ambasadoje tel.: (613)567-5458 x 22 arba e-paštu: gitana.bagdoniene@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą.

* Toronto LB apylinkės rengiamas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBIŲ (vasario 16 ir kovo 11 dienų) MINĖJIMAS bus kovo 11, šeštadienį, 4 v.p.p. Lietuvių namų Mindaugo menėje. Šventinę programą atliks Valstybinis Vilniaus kvartetas ir pianistė Ilona Damašiūtė-Beres. Po minėjimo bus vaišės, šokiai ir veiks baras. Šventės išlaidoms padengti bus renkamos aukos.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda, vasarą rengiamos vaikų stovyklos.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* “Labdaros” slaugos namams reikia pagalbos. Ieškoma savanorių, kuriuo nors metu galinčių padėti namų gyventojams, kurie nebegali savarankiškai pasimaitinti  pusryčių, pietų ir vakarienės metu bei du kartus, kai nešami užkandžiai į kambarius. Kviečiami pagalbon visi turintys atliekamo laiko, taip pat ir studentai, kurie nori atlikti savo “community service” programą. Tai ypatingai puiki proga humanitarinių ir sveikosaugos mokslų studentams. Pagal valdžios reikalavimus, visi tokie savanoriai turi pereiti policijos patikrinimą. Prašome šiais reikalais susisiekti su Nerijumi Augučiu: tel. (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.  


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved