Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.II.11-12 savaitgalis

(A) VI EILINIS SEKMADIENIS          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina.

* Ateinantį sekmadienį, VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS minėjimo proga, mūsų šventovėje iškilmingai su savo vėliava dalyvaus Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa.

* Wasaga Beach KLB valdyba ruošia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS (vasario 16 ir kovo 11 dienų) MINĖJIMĄ vasario 26, sekmadienį, tuoj pat po 2 v.p.p. Mišių Gerojo Ganytojo misijos patalpose. Bus vaišės.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui dar šiandien dalinami po Mišių parapijos salėje. Neatsiėmusiems jie bus išsiuntinėjami paštu. Dėkojame Irenai Paznėkienei, kuri taip rūpestingai tvarkė jų išdalinimą.

* Praeitą sekmadienį įvyko mūsų parapijos VISUOTINIS METINIS SUSIRINKIMAS. Parapijos tarybos sąstatas pasiliko beveik nepasikeitęs. Parapijos tarybos pirmininkas – Vytautas Pečiulis, tarybos sekretorė – Irena Aleknevičienė, parapijos choro pirmininkas – Rimas Paulionis, choro vadovė – Vilija Špakauskienė, “Gintarėlių” vadovė – Deimantė Grigutienė. Liturgijos sekcijos pirmininkė – Irena Paznėkienė, Šeimų sekcijos pirmininkė – Zita Kružikienė, Visuomeninio teisingumo sekcijos pirmininkas – Romas Otto, Svetingumo sekcijos pirmininkė – Rita Krilavičienė; Administracinės ir parengimų sekcijos pirmininkė – Dalia Ažubalienė, sekretorė – Irena Ross ir iždininkė – Birutė Jurienė; Sakramentinio paruošimo vadovės – Janina Dzemionienė ir Vida Valiulienė; Finansų tarybos nariai – dr. Arūnas Dailydė, Romas Otto ir Antanas Samsonas; Arkivyskupijos sielovadinių gairių vykdymo komiteto pirmininkas – klebonas Vytautas Staškevičius; Sporto klubo “Anapilis” pirmininkas – Pranas Vilkelis.  

* Kviečiame visas mūsų parapijos skyriaus KLK Moterų draugijos nares į susirinkimą, kuris įvyks vasario 26, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių klebonijos patalpose.

* Kovo 1, trečiadienį, pradedama Gavėnia PELENŲ DIENA. Ta proga Mišios bus ne tik 8:30 v.r., bet ir 7 v.v. tiems, kurie ryte negali dalyvauti.

* Kovo 2-4 dienomis KLB patalpose (Prisikėlimo parapijoje), 1 Resurrection Rd., Toronte, Lietuvos ambasados Kanadoje trečioji sekretorė Gitana Bagdonienė teiks Lietuvos piliečiams konsulines paslaugas šiomis valandomis: kovo 2 d. – nuo 12 iki 17 val., kovo 3 d. – nuo 9 iki 17 val. Ir kovo 4 d. – nuo 9 iki 12 val. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys, todėl prašomi registruotis ambasadoje tel.: (613)567-5458 x 22 arba e-paštu: gitana.bagdoniene@urm.lt, nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą.

* “Labdaros” slaugos namams reikia pagalbos. Ieškoma savanorių, kuriuo nors metu galinčių padėti namų gyventojams, kurie nebegali savarankiškai pasimaitinti  pusryčių, pietų ir vakarienės metu bei du kartus, kai nešami užkandžiai į kambarius. Kviečiami pagalbon visi turintys atliekamo laiko, taip pat ir studentai, kurie nori atlikti savo “community service” programą. Tai ypatingai puiki proga humanitarinių ir sveikosaugos mokslų studentams. Pagal valdžios reikalavimus, visi tokie savanoriai turi pereiti policijos patikrinimą. Prašome šiais reikalais susisiekti su Nerijumi Augučiu: tel. (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda, rengiamasi vaikų vasaros stovykloms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved