Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.II.4-5 savaitgalis

(A) V EILINIS SEKMADIENIS          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj.

* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga mūsų aptarnaujamas parapijas sveikina: vysk. Rimantas Norvila, arkiv. Lionginas Virbalas, arkiv. Sigitas Tamkevičius ir vysk. Kęstutis Kėvalas.

* Šiandieną tuojau po Mišių – parapijos salėje mūsų parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. Administracinė sekcija visus vaišina kavute ir pyragaičiais. Prašome visus parapijiečius susirinkime dalyvauti. Bus visų parapijos tarybos sekcijų veiklos pranešimai ir taip pat finansų tarybos bei klebono pranešimai.

* Šį sekmadienį ryšium su parapijos visuotiniu susirinkimu, Anapilio autobusėlis veš maldininkus atgal po parapijos susirinkimo.

* Praeitą savaitgalį iškilmingomis Mišiomis mūsų parapijiečiai Vytautas ir Irena Pečiuliai atšventė savo 50 metų santuokinio gyvenimo sukaktį. Sveikiname sukaktuvininkus ir visą jų plačiąją giminę.

* VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI mūsų šventovėje bus švenčiama vasario 19, sekmadienį.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui dalinami po Mišių parapijos salėje. Pakvitavimų dalinimą prižiūri Irena Paznėkienė.  Pakvitavimai dar bus dalinami ir ateinantį sekmadienį, o tada visiems dar neatsiėmusiems bus išsiuntinėjami paštu.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* “Labdaros” slaugos namams reikia pagalbos. Ieškoma savanorių, kuriuo nors metu galinčių padėti namų gyventojams, kurie nebegali savarankiškai pasimaitinti  pusryčių, pietų ir vakarienės metu bei du kartus, kai nešami užkandžiai į kambarius. Kviečiami pagalbon visi turintys atliekamo laiko, taip pat ir studentai, kurie nori atlikti savo “community service” programą. Tai ypatingai puiki proga humanitarinių ir sveikosaugos mokslų studentams. Pagal valdžios reikalavimus, visi tokie savanoriai turi pereiti policijos patikrinimą. Prašome šiais reikalais susisiekti su Nerijumi Augučiu: tel. (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.  

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda ir pasirengiama vaikų vasaros stovykloms.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved