Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.I.28-29 savaitgalis

(A) IV EILINIS SEKMADIENIS          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Šventės atkartotinė: Palaiminti dvasingieji vargdieniai; jų yra dangaus karalystė.

* Vasario 3 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Mūsų parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks vasario 5, ateinantį sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Administracinė sekcija visus vaišins kavute ir pyragaičiais. Prašome visus parapijiečius susirinkime dalyvauti. Primename parapijos tarybos sekcijoms iš anksto sušaukti savo posėdžius ir paruošti susirinkimui praėjusių metų savo veiklos pranešimus. Skatiname parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* Vasario 5, parapijos susirinkimo dieną, Anapilio autobusėlis veš keleivius pamaldoms įprastu metu, o atgal – po parapijos susirinkimo.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui jau šiandien dalinami po Mišių parapijos salėje. Pakvitavimų dalinimą prižiūri Irena Paznėkienė.  Porai ateinančių sekmadienių praėjus, visi dar iki to meto neatsiimti pakvitavimai bus išsiuntinėjami paštu.

* “Labdaros” slaugos namams reikia pagalbos. Ieškoma savanorių, kuriuo nors metu galinčių padėti namų gyventojams, kurie nebegali savarankiškai pasimaitinti  pusryčių, pietų ir vakarienės metu bei du kartus, kai nešami užkandžiai į kambarius. Kviečiami pagalbon visi turintys atliekamo laiko, taip pat ir studentai, kurie nori atlikti savo “community service” programą. Tai ypatingai puiki proga humanitarinių ir sveikosaugos mokslų studentams. Pagal valdžios reikalavimus, visi tokie savanoriai turi pereiti policijos patikrinimą. Prašome šiais reikalais susisiekti su Nerijumi Augučiu: tel. (416) 232-2112 x 413 arba e-paštu labdaravolunteering@gmail.com.  

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda ir pasirengiama vaikų vasaros stovykloms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved