Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.I.21-22 savaitgalis

(A) III EILINIS SEKMADIENIS

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Šventės atkartotinė: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

* Šiandieną, minėdami MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĘ, melskimės ypatingai už visų susiskaldžiusių krikščionijos padalinių vadovus, kad jie priimtų Kristaus šviesą ir žengtų keliu Kristaus, kuris pats yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

* Naujųjų Metų proga mūsų parapijas sveikina vysk. Juozas Žemaitis, MIC, iš Marijampolės.

* Oakville mieste sausio 19, ketvirtadienį, mirė a.a. Elena Sargautienė, 96 m. amžiaus. Ji pašarvota Oakville miesto Ward laidotuvių namuose. Maldos prie karsto šį sekmadienį 8:30 v.v. Laidotuvių Mišios bus sausio 23, pirmadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Velionė laidojama šalia savo vyro Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jos sūnui su šeima bei visiems giminėms ir artimiesiems.

* Sausio 20, penktadienį, mirė a.a. Konstancija Blekaitienė, 104 m. amžiaus, a.a. Genovaitės Breichmanienės pusseserė. Laidotuvių Mišios bus sausio 24, antradienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Velionė bus laidojama šalia savo vyro Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta jos keturiems sūnums su šeimomis ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Mūsų parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks vasario 5, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Administracinė sekcija visus vaišins kavute ir pyragaičiais. Prašome visus parapijiečius susirinkime dalyvauti. Primename parapijos tarybos sekcijoms iš anksto sušaukti savo posėdžius ir paruošti susirinkimui praėjusių metų savo veiklos pranešimus. Skatiname parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* Vasario 5, parapijos susirinkimo dieną, Anapilio autobusėlis veš keleivius pamaldoms įprastu laiku, o atgal - po parapijos susirinkimo.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui už poros savaičių bus paruošti ir dalinami parapijos salėje sekmadieniais po Mišių. Pakvitavimų dalinimą prižiūrės Irena Paznėkienė.  Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved