Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.I.14-15 savaitgalis

(A) II EILINIS SEKMADIENIS          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Šventės atkartotinė: Viešpatie, aš ateinu įvykdyti Tavo valios.

* Šį savaitgalį pamaldose prisimename ir savo mintimis krypstame į savo tėvynę Lietuvą, minėdami 1991 metų SAUSIO TRYLIKTĄJĄ žuvusius beginklius brolius ir seses už Lietuvos laisvę.

* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga mūsų aptarnaujamas parapijas sveikina iš Kaišiadorių vysk. Jonas Ivanauskas ir vysk. Juozas Matulaitis.

* Mūsų parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS įvyks vasario 5, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių. Prašome visus parapijiečius susirinkime dalyvauti. Primename parapijos tarybos sekcijoms iš anksto sušaukti savo posėdžius ir paruošti susirinkimui praėjusių metų savo veiklos pranešimus. Skatiname parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui už poros savaičių bus paruošti ir dalinami parapijos salėje sekmadieniais po Mišių. Pakvitavimų dalinimą prižiūrės Irena Paznėkienė.  Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda ir pasirengiama vaikų vasaros stovykloms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved