Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2017.I.7-8 savaitgalis

(A) KRISTAUS APSIREIŠKIMO ŠVENTĖ – TRYS KARALIAI          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Šventės atkartotinė: Viešpatie, Tave garbins visos žemės tautos.

* Ateinantį sekmadienį pamaldose prisiminsime SAUSIO TRYLIKTĄJĄ žuvusius už Lietuvos laisvę.

* Sausio 1, sekmadienį, Vilniuje mirė a.a. Vincas Batulevičius, 82 m. amžiaus, tėvelis mūsų parapijietės Nijolės Žukauskienės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jai su šeima ir visai giminei bei artimiesiems.

* Fergus mieste mirė ir sausio 6, penktadienį, iš mūsų šventovės palaidotas a.a. Kazimieras Šviežikas, 92 m. amžiaus, ilgus metus su šeima gyvenęs Sudbury apylinkėje. Nuoširdi užuojauta jo žmonai, dukrai ir  sūnui su šeimomis bei visiems artimiesiems.

* Greitu laiku bus skelbiamas mūsų parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. Iš anksto prašome parapijos tarybos sekcijas sušaukti savo posėdžius ir paruošti susirinkimui praėjusių metų savo veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikės paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* 2016 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui už poros savaičių bus paruošti ir dalinami parapijos salėje sekmadieniais po Mišių. Neatsiėmusiems pakvitavimai vėliau bus išsiuntinėjami paštu.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda ir pasirengiama vaikų vasaros stovykloms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved