Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios 2017
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
 BackNext»»
 
2016.XII.31-2017.I.1 savaitgalis

(A) NAUJIEJI METAI – MARIJOS, DIEVO MOTINOS ŠVENTĖ          

+++ ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI +++

Naujųjų Metų atkartotinė: Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
                                          telaimina mus ir tesaugo.


* Šventajam Sostui pripažinus Dievo tarno arkiv. Teofiliaus Matulionio kankinystę už tikėjimą, dabar atsivėrė durys jo paskelbimui palaimintuoju. Todėl šiuos 2017 metus Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė  “Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais” ir ruošiasi palaimintuoju paskelbimo iškilmėms, kurios turėtų įvykti šiais metais Lietuvoje.

* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga mus sveikina kard. Audrys Bačkis, arkiv. Gintaras Grušas ir vysk. Jonas Ivanauskas.

* Kalėdų šventę mūsų šventovėje iškiliai praturtino Deimantės Grigutienės vadovaujamas choras “Gintarėliai” ir Vilijos Špakauskienės vadovaujamas parapijos choras. Šventovę Zuzanos Jonikienės dovanotomis gėlėmis išpuošė Laima Išganaitienė. Parapijos salėje visus kavute, pyragaičiais bei kitais skanėstais vaišino ir salę šventiškai išpuošė ADMINISTRACINĖ SEKCIJA, kurioje ypatingai darbavosi Janina Gurklienė, Laima Išganaitienė, Jurgita Kuktienė ir Ažubalių šeima. Vaišių išlaidas padengė JAUNŲ ŠEIMŲ SEKCIJA. Visiems nuoširdžiai dėkojame.

* Šią Naujųjų Metų dieną vėl visi esate kviečiami po Mišių parapijos salėje kavutės ir pyragaičių vaišėms.

* Sausio 6 yra mėnesio pirmasis penktadienis. Tą dieną  po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten ruošiamos jaunimui evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda ir pasirengiama vaikų vasaros stovykloms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved