Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBack 
 
2016.XII.24-25 savaitgalis

(A) KALĖDOS

Kalėdų nakties atkartotinė: Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.
Kalėdų dienos atkartotinė: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

* Sveikiname visus Kalėdų švenčių proga ir dėkojame Dangiškajam Tėvui už atsiųstą savo Sūnų mažyčio Kūdikėlio pavidalu Šventojon Šeimon, kurios gyvenimo meilės ir darnos pavyzdžiu kviečiame sekti kiekvieną mūsų parapijos šeimą.

* Mūsų aptarnaujamas parapijas Kalėdų švenčių proga sveikina: vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Eugenijus Bartulis ir vysk. Paulius Baltakis, OFM.

* Naujųjų Metų šventės Mišios mūsų šventovėse
     Lietuvos kankinių šventovėje: sausio 1, sekmadienį, 10 val. ryto.
     Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje: sausio 1, sekmadienį, 2 val. po pietų.
     Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje: gruodžio 31, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* Gruodžio 19, pirmadienį, Toronte mirė a.a. Antanina Sungailaitė, 86 m. amžiaus. Ji bus pašarvota Cardinal laidotuvių namuose (Annette koplyčioje) prie Annette ir Keele gatvių sankryžos Toronte. Maldos prie karsto bus gruodžio 27, antradienį, 6 v.v. Laidotuvių Mišios bus gruodžio 28, trečiadienį 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* KLB krašto valdyba skelbia KANADOS LIETUVIŲ DIENAS, kurios ateinančiais metais vyks Kanados sostinėje, Ottawoje, liepos 28-30 dienų savaitgalį.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* Prašoma paramos KUN. A. LIPNIŪNO JAUNIMO KULTŪROS CENTRUI Panevėžyje. Ten rūpinamasi jaunimu, kuriam ruošiamos evangelizacijos dienos, Šv. Rašto kursai, naktiniai budėjimai prie išstatyto Švenčiausiojo, platinama religinė spauda ir rengiamos vasaros stovyklos.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved