Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.XII.17-18 savaitgalis

(A) IV ADVENTO SEKMADIENIS          

Sekmadienio atkartotinė: Teįžengia čia Viešpats: jis - garbingas Valdovas.

* Collingwood mieste mirė a.a. Jūra Ignatavičienė, 86 m. amžiaus. Jos sudeginti palaikai bus laidojami gruodžio 19, šį pirmadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse po laidotuvių Mišių, kurios bus 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui, jos sūnui ir dukrai su šeimomis ir visai jų giminei.

* Gruodžio 10, šeštadienį, mūsų parapijoje susituokė Tomas Krakauskas su Elena Saplyte. Sveikiname jaunuosius, jų tėvelius ir visą jų plačiąją giminę.

* Šį sekmadienį, 2:30 v.p.p. Lietuvių namų pirmojo aukšto salėje bus popietė vaikučiams – “Kalėdinė pasaka”. Programoje: meninė dalis, Kalėdų senelis su dovanomis ir kalėdinė mugė. Kviečiami vaikučiai, jų tėveliai ir seneliai. Įėjimas – $5 už vaikutį. Būtina registruotis e-paštu: abiondi66@gmail.com arba telefonu: (416) 825-9519.

* Lietuvos kankinių šventovėje gruodžio 24, šeštadienį, prieš 10 v.v. BERNELIŲ MIŠIAS giedos Deimantės Grigutienės vadovaujamas choras “Gintarėliai” su mūsų parapijos choru, vadovaujamu Vilijos Špakauskienės.

* Kalėdų šventės Mišios mūsų šventovėse
     Lietuvos kankinių šventovėje: gruodžio 24, šeštadienį, 10 v.n. – Bernelių Mišios; gruodžio 25, sekmadienį, 10 v.r. Kalėdų dienos Mišios.
     Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje: gruodžio 25, sekmadienį, 2 v.p.p. Kalėdų dienos Mišios.
     Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje: gruodžio 24, šeštadienį, 2 v.p.p. Kalėdų dienos Mišios.

* Naujųjų Metų šventės Mišios mūsų šventovėse
     Lietuvos kankinių šventovėje: sausio 1, sekmadienį, 10 val. ryto.
     Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje: sausio 1, sekmadienį, 2 val. po pietų.
     Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje: gruodžio 31, šeštadienį, 2 val. po pietų.

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galima įsigyti sekmadieniais po Mišių. Juos platina Irena Paznėkienė.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved