Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.XII.10-11 savaitgalis

(A) III ADVENTO SEKMADIENIS          

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų.

* Šventųjų skelbimo kongregacija Vatikane gruodžio 1 d. paskelbė Dievo tarną arkiv. Teofilių Matulionį kankiniu už tikėjimą ir numatoma, kad pop. Pranciškus greitu laiku jį paskelbs palaimintuoju. Skatiname parapijiečius melstis į šį dabar jau viešai paskelbtąjį mūsų kankinį, prašant užtariančio stebuklo reikalingiems kūno bei dvasios sveikatos asmenims.

* Šiandieną užbaigiame mūsų aptarnaujamose šventovėse  ADVENTINIUS SUSIKAUPIMUS, kuriuos praveda Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno prioras kun. Jonas Savickas, CSJ. Nuoširdžiai dėkojame jam už mūsų dvasią Kalėdoms paruošiančias mintis.

* Toronte yra mirusi a.a. Marijona Barteškienė, 101 m. amžiaus. Ji pašarvota Turner & Porter laidotuvių namuose (Yorke Chapel) prie Bloor ir Windermere gatvių sankryžos. Maldos prie karsto – gruodžio 11, šį sekmadienį, 7 v.v. Laidotuvių Mišios – gruodžio 12, pirmadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

* Gruodžio 9, penktadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti a.a. Antanos ir Halinos Indrulaičių sudeginti palaikai.

* Gruodžio 10, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės po maldų palaidoti a.a. Onos Kondratienės sudeginti palaikai Šv. Jono lietuvių kapinėse.

* Wasaga Beach miesto lietuvių bendruomenė rengia savo BENDRAS KŪČIAS gruodžio 17, šeštadienį, 3 v.p.p. Ta proga ir savaitgalio sekmadieninės Mišios bus gruodžio 17, šeštadienį, 2 v.p.p. prieš pat bendrąsias Kūčias.

* Gruodžio 18, sekmadienį, 2:30 v.p.p. Lietuvių namų pirmojo aukšto salėje bus popietė vaikučiams – “Kalėdinė pasaka”. Programoje: meninė dalis, Kalėdų senelis su dovanomis ir kalėdinė mugė. Kviečiami vaikučiai, jų tėveliai ir seneliai. Įėjimas – $5 už vaikutį. Būtina registruotis e-paštu: abiondi66@gmail.com arba telefonu: (416) 825-9519.

* Lietuvos kankinių šventovėje gruodžio 24, šeštadienį, prieš 10 v.v. BERNELIŲ MIŠIAS giedos Deimantės Grigutienės vadovaujamas choras “Gintarėliai” su mūsų parapijos choru, vadovaujamu Vilijos Špakauskienės.

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galima įsigyti sekmadieniais po Mišių. Juos platina Irena Paznėkienė.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* KLB Toronto apylinkės tarybos metinis ataskaitinis susirinkimas įvyks gruodžio 13, antradienį 7 v.v. Lietuvių namų antrame aukšte. Visi tarybos nariai, organizacijų atstovai ir plačioji visuomenė kviečiami dalyvauti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved