Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.XII.3-4 savaitgalis

(A) II ADVENTO SEKMADIENIS          

Sekmadienio atkartotinė: Klestės Jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius.

* Gruodžio 1, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Irena Žiurinskienė, 81 m. amžiaus. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui Leonui Raginskui su šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Wasaga Beach miesto lietuvių bendruomenė rengia savo BENDRAS KŪČIAS gruodžio 17, šeštadienį, 3 v.p.p. Ta proga ir savaitgalio sekmadieninės Mišios bus gruodžio 17, šeštadienį, 2 v.p.p. prieš pat bendrąsias Kūčias.

* Haityje žiauraus viesulo paliestiesiems tęsiamas AUKŲ VAJUS. Šiam vajui geltoni vokeliai padėti prie visų šventovės durų. Prašome aukoti per mūsų parapiją, užrašant ant vokelio savo vardą ir pavardę. Čekius prašome rašyti “Lithuanian Martyrs’ Church” vardu.

* KŪČIŲ PAPLOTĖLIŲ galima įsigyti sekmadieniais po Mišių ir jau šį sekmadienį juos platina Irena Paznėkienė.

* Primename sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą. O antrasis klauptasuolis ten gali būti labai naudingas neprigirdintiems, nes yra arčiau sakyklos. Prašome pasinaudoti.

* Mūsų aptarnaujamose šventovėse ADVENTINIUS SUSIKAUPIMUS praves kun. Jonas Savickas, CSJ, Šv. Jono kongregacijos (Joanitų) Vilniaus vienuolyno prioras.
     Lietuvos kankinių šventovėje  – gruodžio 9, penktadienį, nuo 6 v.v. bus klausoma išpažinčių, 6:30 v.v. bus Mišios su pamokslu, o po Mišių parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju bei suneštinės adventinio pasninko vaišės (suneštinį maistą derina Dalia Ažubalienė, tel. 416-766-7040); gruodžio 10, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus” rūmų 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų); ir guodžio 11, sekmadienį, – pamokslas 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma šeštadienį bei sekmadienį prieš ir po pamaldų.
     Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje – susikaupimas bus gruodžio 10, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje – susikaupimas bus gruodžio 11, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* KLB Toronto apylinkės tarybos metinis ataskaitinis susirinkimas įvyks gruodžio 13, antradienį 7 v.v. Lietuvių namų antrame aukšte. Visi tarybos nariai, organizacijų atstovai ir plačioji visuomenė kviečiami dalyvauti.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved