Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.XI.19-20 savaitgalis

(C) KRISTAUS VISATOS VALDOVO ŠVENTĖ     

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

* Šį sekmadienį yra švenčiama LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Ta proga pas mus 10 v.r. Mišiose iškilmingai su vėliavomis dalyvauja Toronto Vl. Pūtvio kuopos šauliai.

* Wasaga Beach miesto apylinkės LIETUVIŲ BŪRELIS kviečia visus šį sekmadienį po Mišių į “RUDENS SUBUVIMĄ”, kurio pradžia 3 v.p.p. Gerojo Ganytojo kavinėje. Bus šilti pietūs. Bilietas asmeniui – $8.

* Spalio 1, šeštadienį, mūsų šventovėje susituokė Andrėja  Kmieliauskaitė su Richard Tartaglia. Sveikiname jaunuosius, jų tėvelius ir visą jų giminę.

* Lapkričio 12, šeštadienį, mūsų šventovėje susituokė Julija Valiulytė su Iain Farquharson. Sveikiname jaunuosius, jų tėvelius ir visą jų giminę.

* Iš St. Chatharines miesto besilankantis Lietuvoje mirė a.a. Edmundas Dervaitis, 74 m. amžiaus. Jo sudeginti palaikai atgabenti ir bus laidojami lapkričio 23, trečiadienį, 10 v.r. iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse.

* Klebonas kviečia visas mūsų parapijos KLK Moterų draugijos nares į susirinkimą, kuris įvyks lapkričio 27, sekmadienį, tuoj po 10 v.r. Mišių klebonijos patalpose.

* Haityje žiauraus viesulo Matthew paliestiesiems tęsiamas AUKŲ VAJUS. Šiam vajui geltoni vokeliai padėti prie visų šventovės durų. Prašome aukoti per mūsų parapiją, užrašant ant vokelio savo vardą ir pavardę.

* Šiandieną 4 v.p.p. uždaroma Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose, Anapilyje, vykusi MONTREALIO LIETUVIŲ MENININKŲ PARODA.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių lapkričio-gruodžio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Mūsų aptarnaujamose šventovėse ADVENTINIUS SUSIKAUPIMUS praves kun. Jonas Savickas, CSJ, Šv. Jono kongregacijos (Joanitų) Vilniaus vienuolyno prioras.
     Lietuvos kankinių šventovėje  – gruodžio 9, penktadienį, nuo 6 v.v. bus klausoma išpažinčių, 6:30 v.v. bus Mišios su pamokslu, o po Mišių parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju bei suneštinės adventinio pasninko vaišės (suneštinį maistą derina Dalia Ažubalienė, tel. 416-766-7040); gruodžio 10, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus” rūmų 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų); ir guodžio 11, sekmadienį, – pamokslas 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma šeštadienį bei sekmadienį prieš ir po pamaldų.
     Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje – susikaupimas bus gruodžio 10, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje – susikaupimas bus gruodžio 11, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved