Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.XI.12-13 savaitgalis

(C) XXXIII EILINIS SEKMADIENIS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio.

* Klebonas kviečia visas mūsų parapijos KLK Moterų draugijos nares į susirinkimą, kuris įvyks lapkričio 27, sekmadienį, tuoj po 10 v.r. Mišių klebonijos patalpose.

* Haityje žiauraus viesulo Matthew paliestiesiems tęsiamas AUKŲ VAJUS. Šiam vajui geltoni vokeliai padėti prie visų šventovės durų. Prašome aukoti per mūsų parapiją, užrašant ant vokelio savo vardą ir pavardę.

* Spalio 30 – lapkričio 20 dienomis Kanados lietuvių MUZIEJAUS-ARCHYVO patalpose, Anapilyje, vyksta MONTREALIO LIETUVIŲ MENININKŲ PARODA. Ją galima lankyti sekmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 val. ryto iki 4 val. po pietų.

* Wasaga Beach miesto apylinkės LIETUVIŲ BŪRELIS kviečia visus lapkričio 20, sekmadienį po Mišių, į “RUDENS SUBUVIMĄ”, kurio pradžia 3 v.p.p. Gerojo Ganytojo kavinėje. Bus šilti pietūs. Bilietas asmeniui – $8. Bilietų reikalu prašome skambinti telefonu: Reginai (705) 422-0270 arba Jūratei (705) 429-6921.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių lapkričio-gruodžio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais po Mišių parapijos salėje.

* Mūsų aptarnaujamose šventovėse ADVENTINIUS SUSIKAUPIMUS praves kun. Jonas Savickas, CSJ, Šv. Jono kongregacijos (Joanitų) Vilniaus vienuolyno prioras.
     Lietuvos kankinių šventovėje  – gruodžio 9, penktadienį, nuo 6 v.v. bus klausoma išpažinčių, 6:30 v.v. bus Mišios su pamokslu, o po Mišių parapijos salėje – pabendravimas su susikaupimo vedėju bei suneštinės adventinio pasninko vaišės, (suneštinį maistą derina Dalia Ažubalienė, tel. 416-766-7040); gruodžio 10, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus” rūmų 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų); ir guodžio 11, sekmadienį, – pamokslas 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma šeštadienį bei sekmadienį prieš ir po pamaldų.
     Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje – susikaupimas bus gruodžio 10, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje – susikaupimas bus gruodžio 11, sekmadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.

* Grupė “Daina” kviečia visus į savo koncertą šį sekmadienį, 2 v.p.p. Lietuvių namų žemutinėje salėje.

* Šį sekmadienį, nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. “Labdaros” SLAUGOS NAMUOSE vyks didysis PYRAGŲ IR RANKDARBIŲ IŠPARDAVIMAS. Jį rengia slaugos namų gyventojų užsiėmimų skyriaus vedėjas Nerijus Augutis su savanorių talka. Laukiama talkininkų, atnešančių pardavimui savo pyragų bei sausainių. Norintiems patiems pardavinėti savo rankdarbius, galima už $20 užsisakyti savo pardavinėjimui staliuką. Bus stalas, prie kurio bus priimamos ir piniginės aukos. Visas dienos pelnas skiriamas įvairioms  namų gyventojų užsiėmimų šakoms. Visais šio renginio reikalais prašome skambinti Nerijui Augučiui tel. (416)232-2112 x 413.

* “Labdaros” fondo taryba skelbia 2016-2017 mokslo metams 4 stipendijas lietuvių kilmės studentams aukštesnėse mokslo įstaigose – kolegijose bei universitetuose. Viena stipendija – $1,300.00, o kitos trys – po $900.00. Prašymus stipendijoms gauti reikia paduoti iki lapkričio 13 d. Visos smulkmenos jau paskelbtos “Labdaros” slaugos namų tinklalapyje: labdara.ca. Skirstymo komisiją sudaro: Rūta Rusinienė (įgaliota slaugos namų tarybos), Genė Kobelskienė (įgaliota Lietuvių namų tarybos), Edvardas Stravinskas (atstovaujantis Lietuvių namus) bei Humber kolegijos profesoriai: Antanas Šileika ir Aušra Karkienė.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved