Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.IX.17-18 savaitgalis

(C) XXV EILINIS SEKMADIENIS

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Garbinkite Viešpatį: Jis kelia nuo žemės beturtį.

* Ateinantį sekmadienį bus renkama antroji rinkliava Kanados vyskupų reikalams. Tai rinkliavai šiandieną išdalinami vokeliai.

* Ryšium su ateinantį sekmadienį vyksiančia mūsų parapijos švente, Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios ateinantį savaitgalį bus šeštadienį 2 val. po pietų, o  po šios mūsų parapijos šventės Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios bus jau žiemos meto tvarka: sekmadieniais 2 val. po pietų.

* Skatiname sunkiai vaikščiojančius ir juos palydinčius nesidrovėti ir pasinaudoti šventovėje pirmuoju klauptasuoliu prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą.

* Šiais metais mūsų parapijos šventė, LIETUVOS KANKINIŲ ATLAIDAI, bus rugsėjo 25. Šventės iškilmingos Mišios bus 3 val. po pietų.  Po pamaldų 4:30 v.p.p.  Anapilio salėje bus ŠVENTĖS VAIŠĖS su menine programa. Šventės metu bus paminėtos ir dešimtos mirties metinės mūsų didžiųjų Anapilio pastatų statytojo bei ilgamečio parapijiečio a.a. Algirdo Kazilio.  Pakvietimai į vaišes platinami sekmadieniais parapijos salėje po Mišių. Juos taip pat galite įsigyti pas Ireną Paznėkienę el-paštu: irena.paznekas@gmail.com arba vakarais telefonu: (905) 276-0822.

* Parapijos šventės dieną ANAPILIO AUTOBUSĖLIS nuo “Vilniaus” rūmų važiuos Anapilin du kartus: pirmą kartą 9:30 v.r. – paimti maldininkus įprastinėms sekmadienio Mišioms ir po Mišių parvežti atgal, o antrą kartą 2:30 v.p.p. – paimti maldininkus iškilmingoms popietinėms šventės Mišioms bei vaišėms ir atgal parvežti tik po šventės vaišių.

* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklalapyje www.siluva50usa.org.

* Vyriausioji Lietuvos rinkimų komisija primena visiems užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams, kad spalio 9, sekmadienį, vyks Lietuvos seimo rinkimai, kuriuose visi užsiregistravusieji skatinami dalyvauti ir balsuoti.

* Spalio 22, šeštadienį, 6 v.v. Suvalkų krašto išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą Anapilyje.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn šiokiadieniais rytinėms Mišioms, galima užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved