Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.IX.3-4 savaitgalis

(C) XXIII EILINIS SEKMADIENIS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, iš kartos į kartą Tu buvai mums globėjas.

* Šį sekmadienį šv. Tėvas paskelbė naująją šventąją – Motiną Teresę iš Kalkutos, albanę vienuolę, įsteigusią po pasaulį išplitusią vienuoliją mirštančiųjų ir vargšų globai.

* Po vasaros atostogų parapijos choras pradės giedoti šventovėje rugsėjo 11, sekmadienį. Repeticija tą dieną bus 9 v.r. choro kambaryje. Kviečiame daugiau parapijiečių choran įsijungti ir atvykti į pirmąją repeticiją arba tuo reikalu paskambinti Rimui Paulioniui tel. (416) 249-1305.

* Primenama, kad sunkiai vaikščiojantiems ir juos palydintiems yra paskirtas pirmasis klauptasuolis prie sakyklos, šalia choro. Ten Komunijos metu Švč. Sakramentas atnešamas visiems į vietą.

* Šiais metais mūsų parapijos šventė, LIETUVOS KANKINIŲ ATLAIDAI, bus rugsėjo 25. Šventės iškilmingos Mišios bus 3 val. po pietų.  Po pamaldų 4:30 v.p.p.  Anapilio salėje bus ŠVENTĖS VAIŠĖS su menine programa. Šventės metu bus paminėtos ir dešimtos mirties metinės mūsų didžiųjų Anapilio pastatų statytojo bei ilgamečio parapijiečio a.a. Algirdo Kazilio.  Pakvietimai į vaišes platinami sekmadieniais parapijos salėje po Mišių. Juos taip pat galite įsigyti pas Ireną Paznėkienę el-paštu: irena.paznekas@gmail.com arba vakarais telefonu: (905) 276-0822.

* Parapijos šventės dieną ANAPILIO AUTOBUSĖLIS nuo “Vilniaus” rūmų važiuos Anapilin du kartus: pirmą kartą 9:30 v.r. – paimti maldininkus įprastinėms sekmadienio Mišioms ir po Mišių parvežti atgal, o antrą kartą 2:30 v.p.p. – paimti maldininkus iškilmingoms popietinėms šventės Mišioms bei vaišėms ir atgal parvežti tik po šventės vaišių.

* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklalapyje www.siluva50usa.org.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių rugsėjo-spalio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų atostogų, kviečia vaikų ir jaunių grupių šokėjus į pirmąją  repeticiją rugsėjo 15, ketvirtadienį, 6:30 v.v. Anapilyje. Taip pat vaikučiai, kurie nori šokti ir jau yra 2 klasėje, kviečiami prisijungti. Prašome tuo metu atsinešti išaugtus tautinius rūbus ir šokimo batelius, nes turėsite progos su draugais apsikeisti ar parduoti. Studentų pirmoji repeticija bus rugsėjo 5, pirmadienį, 7 v.v. Anapilyje. Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos lapus galite išsispausdinti iš tinklalapio: www.gintarastoronto.ca.

* Vyriausioji Lietuvos rinkimų komisija primena visiems užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams, kad spalio 9, sekmadienį, vyks Lietuvos seimo rinkimai. Norintieji balsuoti gali registruotis elektroniniu būdu tiesiogiai šiuo adresu: www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija ir pateikti rinkėjo registracijos prašymą. Taip pat galima  kreiptis asmeniškai arba paštu į Lietuvos ambasadą Kanadoje adresu: Lithuanian Embassy, 130 Albert St., Suite 204, Ottawa, Ontario K1P 5G4, tel. (613)567-5458.  Visiems prašyme reikia nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą ir kokiu būdu pageidauja balsuoti: paštu ar asmenišku atvykimu nurodyton įstaigon. Tikslesnius nurodymus Kanadoje gyvenantiems vėliau pateiks Lietuvos ambasada Kanadoje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved