Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.VIII.27-28 savaitgalis

(C) XXII EILINIS SEKMADIENIS              

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo.

* Rugsėjo 2 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Po vasaros atostogų parapijos choras pradės giedoti šventovėje rugsėjo 11, sekmadienį. Repeticija tą dieną bus 9 v.r. choro kambaryje. Kviečiame daugiau parapijiečių choran įsijungti ir atvykti į pirmąją repeticiją arba tuo reikalu paskambinti Rimui Paulioniui tel. (416) 249-1305.

* Iki rugpjūčio pabaigos trečiadieniais 7 v.v. Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių rugsėjo-spalio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Šiais metais mūsų parapijos šventė, LIETUVOS KANKINIŲ ATLAIDAI, bus rugsėjo 25. Šventės iškilmingos Mišios bus 3 val. po pietų.  Po pamaldų 4:30 v.p.p.  Anapilio salėje bus ŠVENTĖS VAIŠĖS su menine programa. Šventės metu bus paminėtos ir dešimtos mirties metinės mūsų didžiųjų Anapilio pastatų statytojo bei parapijiečio a.a. Algirdo Kazilio.  Prašome šią dieną paskirti mūsų parapijos iškilmei.

* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklapyje www.siluva50usa.org.

* Vyriausioji Lietuvos rinkimų komisija primena visiems užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams, kad spalio 9, sekmadienį, vyks Lietuvos seimo rinkimai. Norintieji balsuoti gali registruotis elektroniniu būdu tiesiogiai šiuo adresu: www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija ir pateikti rinkėjo registracijos prašymą. Taip pat galima  kreiptis asmeniškai arba paštu į Lietuvos ambasadą Kanadoje adresu: Lithuanian Embassy, 130 Albert St., Suite 204, Ottawa, Ontario K1P 5G4, tel. (613)567-5458.  Visiems prašyme reikia nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą ir kokiu būdu pageidauja balsuoti: paštu ar asmenišku atvykimu nurodyton įstaigon. Tikslesnius nurodymus Kanadoje gyvenantiems vėliau pateiks Lietuvos ambasada Kanadoje.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn šiokiadieniais rytinėms Mišioms, galima užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Knygelę “KUNIGAS PETRAS AŽUBALIS KARO SŪKURIUOSE”, parašytą teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Spalio 22 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą Anapilyje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved