Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.VIII.20-21 savaitgalis

(C) XXI EILINIS SEKMADIENIS              

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

* Šiandien kun. Iyogwoya Moses Osiquemhe, MSP (Missionary Society of Saint Paul of Nigeria) pristato savo vienuolinį ordiną ir prašo paaukoti jo veiklai. Šiam tikslui šiandien renkama MISSION CO-OP rinkliava tam skirtuose vokeliuose.

* Wasaga Beach miesto KLB apylinkė įsigijo naujas Kanados ir Lietuvos vėliavas su stiebais bei stovais ir pastatė Gerojo Ganytojo misijos koplyčioje.

* Po vasaros atostogų parapijos choras pradės giedoti šventovėje rugsėjo 11, sekmadienį. Repeticija tą dieną bus 9 v.r. choro kambaryje. Kviečiame daugiau parapijiečių choran įsijungti ir atvykti į pirmąją repeticiją arba tuo reikalu paskambinti Rimui Paulioniui tel. (416) 249-1305.

* JUODOJO KASPINO DIENA šiais metais bus minima rugpjūčio 27, ateinantį šeštadienį, 11 v.r. Toronto miesto rotušėje. Tai metinis paminėjimas Stalino su Hitleriu pražūtingos draugystės sutarties, nuteriojusios visą Europą ir Lietuvai bei eilei valstybių lėmusios 50 metų trukusią komunizmo vergiją. Visi skatinami minėjime dalyvauti.

* Iki rugpjūčio pabaigos trečiadieniais 7 v.v. Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių rugsėjo-spalio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Knygelę apie a.a. kun. Petro Ažubalio nuotykius karo metu, aprašytus teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje Šv. Mišios vasarą sekmadieniais vyksta 10 valandą ryto.

* Šiais metais mūsų parapijos šventė, LIETUVOS KANKINIŲ ATLAIDAI, bus rugsėjo 25. Šventės iškilmingos Mišios bus 3 val. po pietų.  Po pamaldų 4:30 v.p.p.  Anapilio salėje bus ŠVENTĖS VAIŠĖS ir meninė programa. Prašome šią dieną paskirti mūsų parapijos iškilmei.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN vyks ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 28. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Nuo 2 v.p.p. šventovėje bus klausoma išpažinčių, 2:30 v.p.p. Kryžiaus kelias, 3 v.p.p. šv. Mišios. Kviečiame visus galinčius šventkelionėje dalyvauti. Ypač laukiame tą dieną atvykstančių iš užbaigiamos ŠEIMŲ STOVYKLOS “Romuvoje”.

* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklapyje www.siluva50usa.org.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn šiokiadieniais rytinėms Mišioms, galima užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Spalio 22 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą Anapilyje.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved