Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.VIII.13-14 savaitgalis

(C) XX EILINIS SEKMADIENIS

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, skubėk man padėti.

* Šiandien renkama arkivyskupijos įsakyta rinkliava KANADOS MISIJOMS mūsų krašte ir užsienyje paremti.

* Rugpjūčio 4 d. Punsko krašte mirė a.a. Anelė Kalesinskienė, 85 m. amžiaus, mama mūsų parapijietės Danutės Puzauskienės ir sesuo mūsų parapijietės Onos Ažubalienės. Joms ir visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

* Punsko apylinkėje mirė a.a. Genovaitė Jakubauskienė, 71 m. amžiaus, sesuo Jurgio Ramanausko. Nuoširdi užuojauta jam su šeima ir visai giminei.

* Ateinantį sekmadienį bus kun. Iyogwoya Moses Osiquemhe, MSP (Missionary Society of Saint Paul of Nigeria) pranešimas apie jo ordino veiklą ir prašymas aukų. Tam tikslui bus renkama MISSION CO-OP rinkliava. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* JUODOJO KASPINO DIENA šiais metais bus minima rugpjūčio 27, šeštadienį, 11 v.r. Toronto rotušėje. Tai metinis paminėjimas Stalino su Hitleriu pražūtingos draugystės sutarties, nuteriojusios visą Europą ir Lietuvai bei eilei valstybių lėmusios 50 metų trukusią komunizmo vergiją. Visi skatinami minėjime dalyvauti.  

* Iki rugpjūčio pabaigos trečiadieniais 7 v.v. Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių rugsėjo-spalio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Šiais metais mūsų parapijos šventė, LIETUVOS KANKINIŲ ATLAIDAI, bus rugsėjo 25. Šventės iškilmingos Mišios bus 3 val. po pietų.  Po pamaldų 4:30 v.p.p.  Anapilio salėje bus ŠVENTĖS VAIŠĖS ir meninė programa. Prašome šią dieną paskirti mūsų parapijos iškilmei.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 20-28 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 20, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 28, sekmadienį, 1 v.p.p. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški. Stovyklos vadovai – Pranas Vilkelis ir Algis Gelažauskas.  Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį  e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.arba telefonu: (905)279-1867.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklapyje www.siluva50usa.org.

* Knygelę apie a.a. kun. Petro Ažubalio nuotykius karo metu, aprašytus teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* Spalio 22 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą.

* WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje Šv. Mišios vasarą sekmadieniais vyksta 10 valandą ryto.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved