Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.VII.30-31 savaitgalis

(C) XVIII EILINIS SEKMADIENIS              

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++
                    
Sekmadienio atkartotinė:
O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: “Tegul jūsų širdys nebūna storžievės.”

* Toronte mirė a.a. Juozas Mažeika, 96 m. amžiaus. Jo pelenai bus laidojami vėliau. Reiškiame užuojautą jo žmonai, dukroms ir visiems giminėms bei artimiesiems.

* Delhi mieste mirė ir iš Šv. Kazimiero šventovės liepos 28 d. Delhi kapinėse šalia savo vyro palaidota a.a. Stefanija Vilimienė, 94 m. amžiaus. Visiems artimiesiems  reiškiame užuojautą.

* Rugpjūčio 5 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Parapijos choras vasarą atostogauja, todėl prašome visus maldininkus jungtis BENDRAM GIEDOJIMUI. Visiems žinomų giesmių žodžiai – suoluose padėtose knygelėse.
     
* Liepą ir rugpjūtį Mišios yra aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje trečiadieniais 7 valandą vakaro.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn šiokiadieniais rytinėms Mišioms, galima užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Kilimų pakeitimo šventovėje ir laiptinėse pagrindiniai darbai jau atlikti. Dėkojame visiems remiantiems šio projekto vykdymo vajų. Prašome čekius rašyti: “Lithuanian Martyrs’ Parish” vardu.

* Knygelę apie a.a. kun. Petro Ažubalio nuotykius karo metu, aprašytus teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje Šv. Mišios vasarą sekmadieniais vyksta 10 valandą ryto.

* “Canadian Blood Services” kreipėsi į parapiją ir primena, kad šiuo metu gydymo įstaigose trūksta kraujo. Galinčius prašo nedelsiant duoti kraujo. Vietas, kuriose veikia kraujo klinikos, galima surasti tinklapyje www.blood.ca arba sužinoti paskambinus į parapijos raštinę tel. (905) 277-4320.

* Prisikėlimo kredito kooperatyvo skyrius Anapilyje vasarą neveiks iki rugsėjo 8, ketvirtadienio. Toronto skyrius veiks vasaros tvarka, kurią galima pasitikrinti tel. (416) 532-3400 arba www.rpcul.com.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 20-28 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 20, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 28, sekmadienį, 1 v.p.p. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški. Stovyklos vadovai – Pranas Vilkelis ir Algis Gelažauskas.  Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba  e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklapyje www.siluva50usa.org.

* Spalio 22 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved