Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.VII.16-17 savaitgalis

(C) XVI EILINIS SEKMADIENIS

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++
                              
Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

* Scarborough mieste mirė ir iš mūsų šventovės liepos 13 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia savo vyro palaidota a.a. Stasė Draugelienė, 93 m. amžiaus. Jos dukroms su šeimomis ir visiems giminėms reiškiame užuojautą.

* Toronte mirė a.a. Albina Lackuvienė, 94 m. amžiaus, ir liepos 14 d. palaidota iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia savo vyro. Reiškiame užuojautą jos dukrai ir broliui bei visai Starkų ir Lackų giminei.

* Parapijos choras vasarą atostogauja, todėl prašome visus maldininkus jungtis BENDRAM GIEDOJIMUI. Visiems žinomų giesmių žodžiai – suoluose padėtose knygelėse.
     
* Liepos ir rugpjūčio mėnesių trečiadienių vakarais Mišios yra aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje 7 valandą.

* Kilimų pakeitimo šventovėje ir laiptinėse pagrindiniai darbai jau atlikti. Dėkojame visiems remiantiems šio projekto vykdymo vajų. Prašome čekius rašyti: “Lithuanian Martyrs’ Parish” vardu.

* Sunkiai vaikščiojančių ir neprigirdinčiųjų pageidavimu jiems paskirtas  pirmasis klauptasuolis prie sakyklos, šalia choro, kad galėtų geriau girdėti skaitinius bei pamokslą. Ten jiems bus atnešamas į vietą Švč. Sakramentas.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn šiokiadieniais rytinėms Mišioms, galima užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Knygelę apie a.a. kun. Petro Ažubalio nuotykius karo metu, aprašytus teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje Šv. Mišios vasarą sekmadieniais vyksta 10 valandą ryto.

* “Canadian Blood Services” kreipėsi į parapiją ir primena, kad šiuo metu gydymo įstaigose trūksta kraujo. Galinčius prašo nedelsiant duoti kraujo. Vietas, kuriose veikia kraujo klinikos, galima surasti tinklapyje www.blood.ca arba sužinoti paskambinus į parapijos raštinę tel. (905) 277-4320.

* Prisikėlimo kredito kooperatyvo skyrius Anapilyje vasarą neveiks iki rugsėjo 8, ketvirtadienio. Toronto skyrius veiks vasaros tvarka, kurią galima pasitikrinti tel. (416) 532-3400 arba www.rpcul.com.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 20-28 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 20, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 28, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $280.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $140.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $60.00, o paskiram asmeniui – $30.00. Rugpjūčio 27, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški. Stovyklos vadovai – Pranas Vilkelis ir Algis Gelažauskas.  Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba  e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

* Spalio 22 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved