Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.VII.9-10 savaitgalis

(C) XV EILINIS SEKMADIENIS

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.

* Kaip jau buvo skelbta praeitame žiniaraštyje, a.a. Pranas Stripinis jau yra pašarvotas Turner & Porter laidotuvių namuose prie Hurontario kelio Mississaugoje. Maldos prie karsto – šį vakarą 7 valandą. Laidotuvių Mišios – liepos 11, rytoj, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Jis laidojamas šalia savo žmonos Šv. Jono lietuvių kapinėse.

* Parapijos choras vasarą atostogauja, todėl prašome visus maldininkus jungtis BENDRAM GIEDOJIMUI. Visiems žinomų giesmių žodžiai – suoluose padėtose knygelėse.
     
* Liepos ir rugpjūčio mėnesių trečiadienių vakarais Mišios yra aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje 7 valandą.

* Sunkiai vaikščiojančių ir neprigirdinčiųjų pageidavimu, nuo dabar jiems paskiriamas  pirmasis klauptasuolis prie sakyklos, šalia choro. Tokiu būdu jie galės geriau girdėti skaitinius bei pamokslą ir ten jiems bus atnešamas į vietą Švč. Sakramentas.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn šiokiadieniais rytinėms Mišioms, galima užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.

* Kilimų pakeitimo šventovėje ir laiptinėse pagrindiniai darbai jau atlikti. Dėkojame visiems remiantiems šio projekto vykdymo vajų. Prašome čekius rašyti: “Lithuanian Martyrs’ Parish” vardu.

* Knygelę apie a.a. kun. Petro Ažubalio nuotykius karo metu, aprašytus teisininko Petro Vilučio, galima įsigyti sekmadieniais po Mišių zakristijoje.

* WASAGA BEACH Gerojo Ganytojo šventovėje Šv. Mišios vasarą sekmadieniais vyksta 10 valandą ryto.

* Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ STOVYKLĄ “Romuvoje” rugpjūčio 20-28 dienomis. Stovyklavimo pradžia – rugpjūčio 20, šeštadienį, 3 v.p.p., o uždarymas – rugpjūčio 28, sekmadienį, 1 v.p.p. Kaina šeimai – $280.00 ir $20.00 šeimos narystės mokestis; paskiram asmeniui – $140.00 ir $10.00 nario mokestis. Trumpiau stovyklaujantiems: šeimai už dieną – $60.00, o paskiram asmeniui – $30.00. Rugpjūčio 27, šeštadienį, bus sekmadieninės Mišios ir po jų – bendra vakarienė. Tos vakarienės kaina: suaugusiam – $7.00, o vaikui – $5.00. SKLIS visiems užtikrina švaros reikmenis, kavą, tvarką, saugumą, bendrą dainą prie laužo ir gerą poilsį. Maistas ir gėrimai – asmeniški. Stovyklos vadovai – Pranas Vilkelis ir Algis Gelažauskas.  Visais reikalais prašome kreiptis į Praną Vilkelį telefonu (905) 279-1867 arba  e-paštu: lac_pranas@hotmail.com.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.
     
* 1966 metais Vašingtone Marijos Nekalto Prasidėjimo  bazilikoje lietuvių rūpesčiu buvo įrengta ir pašventinta  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Šiais metais spalio 9 d. 2 v.p.p. ten bus iškilmingos sukaktuvinės 50 metų pamaldos. Tai patogi diena Kanados lietuviams ten nuvykti, nes tuo metu Kanadoje bus ilgasis Padėkos dienos savaitgalis. Tad raginame jau dabar tai iškilmei ruoštis. Daugiau žinių galite rasti sukaktuvinės šventės tinklalapyje www.siluva50usa.org.

* Spalio 22 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) rengia “Rudens šokių” vakarą.

* Prisikėlimo kredito kooperatyvo skyrius Anapilyje vasarą neveiks iki rugsėjo 8, ketvirtadienio. Toronto skyrius veiks vasaros tvarka, kurią galima pasitikrinti tel. (416) 532-3400 arba www.rpcul.com.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved