Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.IV.9-10 savaitgalis

(C) III VELYKŲ SEKMADIENIS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, mane Tu iš priešo rankų ištraukei.

* Velykų proga mūsų parapijas ir misiją sveikina vysk. dr. Jonas Ivanauskas.

* Ateinantį sekmadienį mūsų šventovėse bus renkama Toronto arkivyskupijos įsakyta SHARE LIFE rinkliava.  Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Kovo 31, ketvirtadienį, Vittoria mieste “Ontario Volunteer Service Award” žymenimis apdovanoti Delhi Šv. Kazimiero parapijos nariai Iria ir Kastytis Lukošiai už savanorišką veiklą parapijoje. Sveikiname!

* Balandžio 6, trečiadienį, Mississauga mieste “Ontario Volunteer Service Award” žymenimis apdovanoti už savanorišką veiklą mūsų parapijoje šie Lietuvos kankinių  parapijos nariai: Vincas ir Valentina Baliūnai, Janina Dzemionienė, Birutė Jurienė, Irena Paznėkienė ir Vida Valiulienė. Tuo pačiu metu už 60 metų su viršum savanorišką veiklą skautų tarpe apdovanotas mūsų parapijietis Romas Otto ir už savanorišką ilgametę tarnybą “Trillium” ligoninėje apdovanota Aldona Kilinskienė. Visus juos sveikiname!

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visus maloniai kviečia į savo METINĮ KONCERTĄ “Ak norėtum grįžti”, kuris įvyks gegužės 7, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $40 (vaikams iki 12 m. amžiaus – $20). Bilietai platinami sekmadieniais po Mišių mūsų šventovės salėje ir taip pat ansamblio repeticijų metu. Bilietus galima užsisakyti ir e-paštu: torontogintaras @gmail.com.

* Birželio 4, šeštadienį, rengiamas AUKSINIS POKYLIS Weston Golf and Country Club patalpose su puikia vakariene, tyliomis varžytinėmis ir šokiais su orkestru. Pokylio tikslas – sutelkti lėšų “Labdaros” slaugos namų gyventojų apsaugai, įtaisant “video” stebėjimo įrangą pastato patalpų viduje ir lauke. Kviečiami visi prisidėti savo dalyvavimu arba aukomis. Dalis bilieto kainos irgi bus laikoma auka, už kurią bus išrašomi pakvitavimai valstybinių mokesčių atleidimui 2017 metais. Bilietus platina ir aukas priima Ramunė Stravinskienė, kuriai galima skambinti tel. (416) 767-9306 arba rašyti e-paštu: ramunestrav@gmail.com. Taip pat daugiau žinių tuo reikalu bus teikiama balandžio 10, sekmadienį, parapijos salėje po Mišių.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

* Toronto arkivyskupijos įstatas SANTUOKOS REIKALU: - norintieji tuoktis turi susitikti su savo parapijos  kunigu ir tuo reikalu su juo pasikalbėti bent vienerius metus prieš numatomą santuokos datą bei atlikti reikiamą santuokai pasiruošimą. Jei kuris iš būsimųjų sutuoktinių jau yra kokia nors forma tuokęsis (išskyrus našlystės atvejį), tai kunigas negali su jais tartis dėl santuokos, kol nėra gautas santuokai leidimas iš arkivyskupijos.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved