Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.IV.2-3 savaitgalis

(C) II VELYKŲ SEKMADIENIS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Dėkokite Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius.

* Šią savaitę mūsų parapijas Velykų proga sveikina arkiv. Lionginas Virbalas, SJ, arkiv. Stigitas Tamkevičius, SJ, ir vysk. Kęstutis Kėvalas.

* Lietuvos kankinių šventovėje buvo iškilmingai atšvęsta DIDŽIOJI SAVAITĖ. Esame dėkingi už savaitės liturginius giedojimus Rimui Paulioniui, už Velykų Mišiose giedojusiam Darijaus Špakausko vadovaujamam parapijos chorui bei jaunosioms giedotojoms, visiems skaitovams, zakristijonui, patarnautojams, gautais iš KLK moterų draugijos skyriaus iždo pinigais Kristaus kapą bei Velykų altorių gėlėmis išpuošusiai Laimai Išganaitienei ir už kavutę bei pyragaičius parapijos salėje Velykose mūsų parapijos ADMINISTACINEI SEKCIJAI, vadovaujamai Dalios Ažubalienės.   

* Pradžioje Gavėnios buvo išdalintos smulkiems pinigėliams dėžutės, skirtos parėmimui draugijos UŽ GYVYBĘ (Coalition for Life). Prašome tas dėžutes šiandieną sukrauti prie šventovės durų padėtuose krepšiuose-dėžėse.

* Šį sekmadienį 11:30 v.r. Lietuvos kankinių šventovės salėje koncertuoja Lilijos Turūtaitės vadovaujamas “Dainos” ansamblis. Visi kviečiami dalyvauti.

* Šį sekmadienį, tuoj po 2 v.p.p. Mišių vyksta Wasaga Beach apylinkės MOTERŲ BŪRELIO suruošti  ATVELYKIO PIETŪS Gerojo Ganytojo misijos kavinėje.

* Mirė a.a. Ona  Hrajnik, 86 m. amžiaus. Pašarvota Turner & Porter laidotuvių namuose, Peel koplyčioje prie Hurontario gatvės, Mississauga mieste. Lankymo prie karsto nebus. Laidotuvių Mišios – balandžio 5, antradienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

* Mūsų zakristijonas Vincas Baliūnas pranešė, kad su šiomis Velykomis jis užbaigia savo nuolatinę tarnystę šventovėje. Ateityje žada ir toliau padėti laidotuvių apeigose. Nuoširdžiai dėkojame jam už daugelio metų pasiaukojimą ir linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos
.
* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visus maloniai kviečia į savo METINĮ KONCERTĄ “Ak norėtum grįžti”, kuris įvyks gegužės 7, šeštadienį, 4 v.p.p. Anapilio sodybos salėje. Bilieto kaina – $40 (vaikams iki 12 m. amžiaus – $20). Bilietai platinami sekmadieniais po Mišių mūsų šventovės salėje ir taip pat ansamblio repeticijų metu. Bilietus galima užsisakyti ir e-paštu: torontogintaras @gmail.com.

* Birželio 4, šeštadienį, rengiamas AUKSINIS POKYLIS Weston Golf and Country Club patalpose su puikia vakariene, tyliomis varžytinėmis ir šokiais su orkestru. Pokylio tikslas – sutelkti lėšų “Labdaros” slaugos namų gyventojų apsaugai, įtaisant “video” stebėjimo įrangą pastato patalpų viduje ir lauke. Kviečiami visi prisidėti savo dalyvavimu arba aukomis. Dalis bilieto kainos irgi bus laikoma auka, už kurią bus išrašomi pakvitavimai valstybinių mokesčių atleidimui 2017 metais. Bilietus platina ir aukas priima Ramunė Stravinskienė, kuriai galima skambinti tel. (416) 767-9306 arba rašyti e-paštu: ramunestrav@gmail.com. Taip pat daugiau žinių tuo reikalu bus teikiama balandžio 10, sekmadienį, parapijos salėje po Mišių.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved