Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.III.19-20 savaitgalis

(C) VERBŲ SEKMADIENIS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

* Didįjį Penktadienį bus renkama rinkliava ŠVENTAJAI ŽEMEI. Toji rinkliava skiriama šventųjų vietų priežiūrai ir paramai vietinių krikščionių bendruomenių. Rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* DIDŽIOSIOS SAVAITĖS pamaldų tvarka Anapilyje: D. ketvirtadienį – 7 v.v. Švč. Sakramento įsteigimo pamaldos, D. penktadienį – 3 v.p.p. Kristaus kančios ir mirties pamaldos; D. šeštadienį>/b> – 7 v.v. Kristaus prisikėlimo pamaldos; Velykų sekmadienį – 7 v.r. Susitikimo su prisikėlusiu Kristumi pamaldos, 10 v.r. Velykų dienos Mišios.

* ANAPILIO AUTOBUSĖLIS veš maldininkus nuo “Vilniaus rūmų” D. ketvirtadienį – 6:30 v.v.; D. penktadienį – 2:30 v.p.p.; D. šeštadienį – 6:30 v.v. ir Velykų dieną  – 9:30 v.r.  Atgal į “Vilniaus rūmus” parveš po tų dienų pamaldų.

* Tiems, kurie dar nepasiėmėte, prie šventovės durų yra padėtas Toronto kardinolo laiškas apie Kanados valdžios ruošiamą įvesti įstatymą, leidžiantį žmonėms nusižudyti su gydytojų pagalba, o gydytojus ir slauges verčiantį tai atlikti. Atsisakantieji prie tokio žudymo prisidėti, vistiek būtų verčiami surasti  tokius gydytojus, kurie mielai žudytų. Tai tiesiog gydytojų bei slaugių sąžinės prievartavimas! Prašome kardinolo laišką pasiimti ir susisiekti su savo apylinkės parlamentarais bei pasisakyti prieš tokį baisų įstatymą.

* Balandžio 3, Atvelykio sekmadienį, tuoj po 2 v.p.p. Mišių, Wasaga Beach apylinkės MOTERŲ BŪRELIS ruošia apylinkės lietuviams ATVELYKIO PIETUS Gerojo Ganytojo misijos kavinėje. Bilieto kaina – $15. Bilietus platina Joana Dūdienė tel. (705) 445-6898.

* Balandžio 3, Atvelykio sekmadienį, 11:30 v.r. Lietuvos kankinių šventovės salėje koncertuos Lilijos Turūtaitės vadovaujamas “Dainos” ansamblis. Visi kviečiami koncerte dalyvauti.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved