Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.III.12-13 savaitgalis

(C) V GAVĖNIOS SEKMADIENIS            

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

* Praeito visuotinio parapijos susirinkimo metu buvo pristatyta galimybė aukoti parapijai tiesioginiu būdu per lietuviškus “Paramos” ir “Prisikėlimo” kredito kooperatyvus, nenaudojant jokių vokelių. Susirinkime buvo priimtas pageidavimas, kad visiems parapijiečiams būtų paruošti laiškai su nurodymais apie šią galimybę kartu su forma, kurią norintieji galėtų užpildyti ir grąžinti parapijai. Tokie laiškai jau yra paruošti ir salėje juos dalins Irena Paznėkienė po Mišių. Nepasiėmusiems tie laiškai bus išsiuntinėti paštu.

* Prie šventovės durų rasite Toronto kardinolo laišką apie Kanados valdžios ruošiamą įvesti įstatymą, kuris leistų žmonėms nusižudyti su gydytojų pagalba, o gydytojus ir slauges verstų tai atlikti. Atsisakantieji prie tokio žudymo prisidėti, vistiek būtų verčiami surasti  tokius gydytojus, kurie mielai žudytų. Tai tiesiog gydytojų bei slaugių sąžinės privertimas! Prašome kardinolo laišką pasiimti ir susisiekti su savo apylinkės parlamentarais bei pasisakyti prieš tokį baisų įstatymą.

* Balandžio 3, Atvelykio sekmadienį, 11:30 v.r. Lietuvos kankinių šventovės salėje koncertuos Lilijos Turūtaitės vadovaujamas “Dainos” ansamblis.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Dirbantiems dienos metu ir negalintiems atvykti mūsų šventovėn savo užprašomoms šiokiadieniais rytinėms Mišioms, siūloma galimybė užprašyti Mišias vakare 7 valandą, susitariant su kunigu bent dvi savaites prieš numatytą datą, kad būtų galima tas Mišias laiku paskelbti žiniaraštyje. Vakarinėms Mišioms bus atrakintos priešais “Tėviškės žiburių” raštinę esančios šventovės durys.  

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved