Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.III.5-6 savaitgalis

(C) IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS – PASAULINĖ TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

*Šiandieną meldžiamės už viso pasaulio lietuvius ir ta proga yra renkama rinkliava TIKINČIAJAI LIETUVAI.

* Nuoširdžiai dėkojame arkiv. Sigitui Tamkevičiui, SJ, už praturtinimą šios Gavėnios susikaupimų mūsų parapijose Kristaus gailestingumu dvelkiančiais žodžiais ir už paruošimą visų mūsų Velykų šventėms.

* Prie šventovės durų rasite Toronto kardinolo laišką apie Kanados valdžios ruošiamą įvesti įstatymą, kuris leistų žmonėms nusižudyti su gydytojų pagalba, o gydytojus ir slauges verstų tai atlikti. Atsisakantieji tada būtų vistiek verčiami surasti norintiems nusižudyti asmenims tokius gydytojus, kurie mielai žudytų. Tai tiesiog gydytojų bei slaugių sąžinės privertimas! Prašome kardinolo laišką pasiimti ir susisiekti su savo apylinkės parlamentarais bei pasisakyti prieš tokį baisų įstatymą.

* Kovo 4, penktadienio naktį, mirė ilgametis Wasaga Beach Gerojo Ganytojo misijos parapijietis a.a. Adolfas Kanapka, 102 m. amžiaus. Jis bus pašarvotas Carruthers and Davidson laidotuvių namuose 7313 Highway 26, Stayner mieste. Maldos prie karsto ten bus kovo 7, pirmadienį 4 v.p.p. Laidotuvių Mišios bus kovo 8, antradienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Nuoširdi užuojauta jo sūnui su šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems.
 
* Atsiprašome, kad praeitos savaitės žiniaraštyje, paminint atnaujintąjį parapijos Tarybos sąstatą, buvo nenurodyta Tarybos vadovybė: tarybos pirm. Vytautas Pečiulis, tarybos sekr. Irena Aleknevičienė ir Anapilio sodybos pirm. Rimas Paulionis.  

* Visiems primename, kad ateinantį savaitgalį, kovo 12-13 dienų naktį, laikrodžiai pasukami 1 val. pirmyn.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

* Kauno arkivyskupija prašo paramos arkivyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, kuriuose benamiai ir skurdan patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, paruošia pamokas, praleidžia savo laisvalaikį ir randa prieglobstį bei užtarimą.

* Vilkaviškio vyskupija prašo paramos vyskupijoje veikiantiems VAIKŲ DIENOS CENTRAMS.

* Panevėžio vyskupija prašo paramos vyskupijoje atstatymui BERČIŪNŲ DVASINIO CENTRO patalpų, kurios bus skiriamos moksleivių ugdymo programoms, tikinčiųjų susikaupimams ir įvairiems susirinkimams bei konferencijoms.

* LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ MIDLANDAN šiais metais bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia Kanados kankinių šventovės stovi ir lietuviškasis kryžius. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir tai šventkelionei ruoštis.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved