Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.II.27-28 savaitgalis

(C) III GAVĖNIOS SEKMADIENIS           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpats – švelnus, maloningas.

* Ryšium su PASAULINE TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA, ateinantį sekmadienį bus renkama antroji rinkliava TIKINČIAJAI LIETUVAI. Tai rinkliavai vokeliai išdalinami šiandieną.

* Kovo 4 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8:30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Ateinančią savaitę GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS  mūsų parapijose praves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, SJ.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 5, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su garbiuoju Arkivyskupu prie suneštinių vaišių stalo; kovo 6, sekmadienį, pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus kovo 5, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus kovo 1, antradienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.  

* Po neseniai įvykusio metinio parapijos susirinkimo dabar skelbiamas atnaujintas Tarybos sąstatas, kuriame yra šie asmenys: Gytis Andrulis, Dalia Ažubalienė, Jonas Ažubalis, dr. Arūnas Dailydė, Janina Dzemionienė, Rasa Gelažauskienė, dr. Kazimieras Jonušonis, Romas Jonušomis, Birutė Jurienė Rita Krilavičienė, Zita Kružikienė Jurgita Kuktienė, Romas Otto, Rimas Paulionis, Irena Paznėkienė, Vytautas Pečiulis, Aldona Remesat, Andrius Rimkus, Irena Ross, Antanas Samsonas, Teresė Spudulienė, Vidmantas Valiulis, Vida Valiulienė. Tarybos sekcijoms vadovauja: Liturginei – Irena Paznėkienė, Šeimų – Zita Kružikienė, Visuomeninio teisingumo – Romas Otto, Svetingumo – Rita Krilavičienė, Administracinei ir parengimų – Dalia Ažubalienė, Sakramentinio paruošimo – Janina Dzemionienė ir Vida Valiulienė. Parapijos finansų tarybą sudaro: Romas Otto, dr. Arūnas Dailydė ir Antanas Samsonas, o Arkivyskupijos sielovadinių gairių vykdymo komitetui vadovauja kleb. kun. Vytautas Staškevičius.  

* Parėmimui sąjūdžio UŽ GYVYBĘ “Coalition for Life” buvo išdalinamos dėžutės, į kurias per Gavėnią žmonės kviečiami sumesti savo atliekamus smulkius pinigėlius ir tas dėžutes grąžinti parapijai Atvelykio sekmadienį. Kas dėžutės dar negavo, gali tokią dėžutę pasiimti sekmadieniais iš zakristijos.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Primename į šventovę Mišioms atėjusiems sunkiai vaikščiojantiems ir juos atvedusiems palydovams, kad jie visi gali pasinaudoti šventovėje tam paskirtu ir pažymėtu pirmuoju klauptasuoliu prie šoninio Aušros Vartų Marijos altoriaus. Visiems ten esantiems Švč. Sakramentas yra atnešamas į vietą.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved