Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.II.20-21 savaitgalis

(C) II GAVĖNIOS SEKMADIENIS – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Gerojo Ganytojo šventovėje – Lietuvos laisvės šventės atkartotinė: Mums Viešpats stebuklą padarė.
Kitur – sekmadienio atkartotinė: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

* Šiandieną KLB Wasaga Beach apylinkė švenčia abiejų Lietuvos nepriklausomybės atgavimų BENDRĄ ŠVENTĘ. IŠKILMINGAS MINĖJIMAS IR VAIŠĖS – 3 v.p.p. Gerojo Ganytojo misijos kavinėje.

* KLB Toronto apylinkės valdyba šiais metais rengia abiejų Lietuvos nepriklausomybių atgavimo bendrą MINĖJIMĄ-POKYLĮ vasario 27, šeštadienį, 6 v.v. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Meninę programą atliks pasaulinio garso akordeonistas Martynas Levickis. Pokylio bilieto kaina – $75. Bilietų prašome kreiptis į Birutę Jurienę tel.: (905) 275-8034, (416) 873-0776 arba e-paštu: tickets2016lt@gmail.com. Šventės proga skelbiama loterija, kurios laimikiai - metus laiko galiojantys trys kelionės bilietai LOT oro linija iš Toronto į Vilnių per Varšuvą. Loterijos bilieto kaina – $20 arba 3 bilietai už $50. Renginio ir loterijos bilietai parduodami sekmadieniais lietuviškų parapijų salėse po Mišių ir Lietuvių namuose.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose vasario 26, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 7 v.v. ir vasario 27, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Norintieji paslaugų turi iš anksto kreiptis į Lietuvos ambasadą, nurodydami savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą bei kokios paslaugos pageidauja. Kreiptis prašome: tel. (613) 567-5458 x 22 arba e- paštu: jonas.skardinskas@urm.lt.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS šiais metais mūsų parapijose ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, SJ.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 5, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su garbiuoju Arkivyskupu prie suneštinių vaišių stalo; kovo 6, sekmadienį, pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus kovo 5, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus kovo 1, antradienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.  

* Parėmimui sąjūdžio UŽ GYVYBĘ “Coalition for Life” buvo išdalinamos dėžutės, į kurias per Gavėnią žmonės gali sumesti savo atliekamus smulkius pinigėlius, ir tas dėžutes grąžinti parapijai Atvelykio sekmadienį. Kas dėžutės dar negavo, gali tokią dėžutę pasiimti sekmadieniais iš zakristijos.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių kovo-balandžio laida jau gauta ir ją platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved