Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.II.6-7 savaitgalis

(C) V EILINIS SEKMADIENIS           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Angelų akyse giedu Tau, Viešpatie, giesmę.

* Šiandieną tuoj po 10 v.r. Mišių įvyksta parapijos salėje mūsų parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS, kuriame – klebono ir visų parapijos sekcijų pranešimai.  Administracinė sekcija suruošia kavutės ir pyragaičių vaišes. Kviečiame visus parapijiečius dalyvauti.

* Lietuvos kankinių šventovėje VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI bus švenčiama vasario 14, ateinantį sekmadienį. Pamaldose iškilmingai su vėliavomis dalyvaus Toronto Vl. Pūtvio šaulių kuopa.

* Vasario 5, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse  palaidota a.a. Alvina amanauskienė, 85 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos dukrai ir sūnui su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.

* Gauta žinia, kad Brazilijoje mirė a.a. Edvardas Samsonas, 66 m. amžiaus, brolis mūsų Wasaga Beach mieste Gerojo Ganytojo misijos parapijiečio Antano Samsono, kuriam ir jo šeimai bei giminei reišiame nuoširdžią užuojautą.

* Vasario 9, antradienį, 2 v.p.p. šaukiamas Wasaga Beach apylinkės lietuvių PENSININKŲ KLUBO susirinkimas. Bus renkama nauja valdyba ir svarstomi  svarbūs reikalai. Todėl skatiname visus susirinkti.

* KLB Wasaga Beach apylinkės valdyba ruošia Lietuvos nepriklausomybių atgavimo bendrą DVIEJŲ ŠVENČIŲ MINĖJIMĄ vasario 21, sekmadienį, 3 v.p.p. Gerojo Ganytojo misijos kavinėje. Ta proga bus ir vaišės.

* KLB Toronto apylinkės valdyba šiais metais rengia abiejų Lietuvos nepriklausomybių atgavimo bendrą MINĖJIMĄ-POKYLĮ vasario 27, šeštadienį, 6 v.v. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Meninę programą atliks pasaulinio garso akordeonistas Martynas Levickis. Pokylio bilieto kaina – $75. Bilietų prašome kreiptis į Birutę Jurienę tel.: (905) 275-8034, (416) 873-0776 arba e-paštu: tickets2016lt@gmail.com. Šventės proga skelbiama loterija, kurios laimikiai - metus laiko galiojantys trys kelionės bilietai LOT oro linija iš Toronto į Vilnių per Varšuvą. Loterijos bilieto kaina – $20 arba 3 bilietai už $50. Renginio ir loterijos bilietai parduodami sekmadieniais lietuviškų parapijų salėse po Mišių ir Lietuvių namuose.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose vasario 26, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 7 v.v. ir vasario 27, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Norintieji paslaugų turi iš anksto kreiptis į Lietuvos ambasadą, nurodydami savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą bei kokios paslaugos pageidauja. Kreiptis prašome: tel. (613) 567-5458 x 22 arba e- paštu: jonas.skardinskas@urm.lt.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS šiais metais mūsų parapijose ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, SJ.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 5, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su garbiuoju Arkivyskupu prie suneštinių vaišių stalo; kovo 6, sekmadienį, – pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus kovo 5, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus kovo 1, antradienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved