Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.I.30-31 savaitgalis

(C) IV EILINIS SEKMADIENIS           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Šlovins mano burna, Viešpatie, Tavo pagalbą.

* Sausio 30, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse  palaidota a.a. Alesė Rašymienė, 89 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos sūnums su šeimomis, seserims ir broliui su šeimomis bei visai jų plačiajai giminei.

* Parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS šiais metais bus vasario 7, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Administracijė sekcija visus vaišins kavute ir pyragaičiais. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* Vasario 5 yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną po 8.30 v.r. Mišių – ŠVENTOJI VALANDA prie išstatyto Švenčiausiojo.

* Toronto arkivyskupijos katedra šiais metais pagrindinai atnaujinama bei atstatoma, tad dabar jos panaudoti Šventųjų Gailestingumo metų iškilmėms bei pamaldoms neįmanoma. Todėl Toronto arkivyskupijoje parinktos šios šventovės, kurių pagrindinės durys paskelbtos Šventųjų Gailestingumo metų durimis: Šv. Pauliaus bazilika, 83 Power St., Toronto; Šv. Patriko šventovė, 131 McCaul St., Toronto; Gailestingojo Išganytojo šventovė, 2775 Erin Centre Boulevard, Mississauga; Šv. Teresės šventovė, 2559 Kingston Rd., Scarborough; Šv. Antano Paduviečio šventovė, 940 North Park Drive, Bramalea; Šv. Patriko šventovė, 11873 The Gore Rd., Brampton ir Kanados kankinių šventovė, 16163 Highway 12 West, Midland.

* Vasario 9, antradienį, 2 v.p.p. šaukiamas Wasaga Beach apylinkės lietuvių PENSININKŲ KLUBO susirinkimas. Bus renkama nauja valdyba ir svarstomi  svarbūs reikalai. Todėl skatiname visus susirinkti.

* KLB Toronto apylinkės valdyba šiais metais rengia abiejų Lietuvos nepriklausomybių atgavimo bendrą MINĖJIMĄ-POKYLĮ vasario 27, šeštadienį, 6 v.v. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Meninę programą atliks pasaulinio garso akordeonistas Martynas Levickis. Pokylio bilieto kaina – $75. Bilietų prašome kreiptis į Birutę Jurienę tel.: (905) 275-8034, (416) 873-0776 arba e-paštu: tickets2016lt@gmail.com.

* Lietuvos ambasados Kanadoje įgaliotas ministras Jonas Skardinskas teiks konsulines paslaugas Toronte KLB patalpose vasario 26, penktadienį, nuo 2 v.p.p. iki 7 v.v. ir vasario 27, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Norintieji paslaugų turi iš anksto kreiptis į Lietuvos ambasadą, nurodydami savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą bei kokios paslaugos pageidauja. Kreiptis prašome: tel. (613) 567-5458 x 22 arba e- paštu: jonas.skardinskas@urm.lt.

* GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS šiais metais mūsų parapijose ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, S.J.
     – Lietuvos kankinių šventovėje susikaupimų tvarka: kovo 5, šeštadienį, 10 v.r. Mišios su pamokslu (Autobusėlis tą dieną maldininkus paims nuo “Vilniaus rūmų” 9:15 v.r. ir parveš atgal po pamaldų) ir 7 v.v. Mišios su pamokslu, o paskui parapijos salėje – pabendravimas su garbiuoju Arkivyskupu prie suneštinių vaišių stalo; kovo 6, sekmadienį, – pamokslas sekmadieninių 10 v.r. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma abidvi dienas prieš ir po pamaldų.
     – Delhi miesto Šv. Kazimiero šventovėje susikaupimas bus kovo 5, šeštadienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.
     – Wasaga Beach miesto Gerojo Ganytojo šventovėje susikaupimas bus kovo 1, antradienį, 2 v.p.p. Mišių metu. Išpažinčių bus klausoma prieš Mišias.


©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved