Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.I.23-24 savaitgalis

(C) III EILINIS SEKMADIENIS           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

Sekmadienio atkartotinė: Viešpatie, Tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

* Šią savaitę Toronte mirė buvę ilgamečiai mūsų Gerojo Ganytojo misijos parapijiečiai Abramavičiai: sausio 20, trečiadienį – a.a. Elena, 90 m. amžiaus, o sausio 22, ketvirtadienį –  jos vyras a.a. Vaclovas, 91 m. amžiaus. Jie bus pašarvoti Prisikėlimo šventovėje sausio 25, pirmadienį, 10 v.r., o 11 v.r. ten bus laidotuvių Mišios.  Nuoširdi užuojauta jų sūnui ir dukrai su šeimomis bei visiems artimiesiems.

* Parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS šiais metais bus vasario 7, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Administracijė sekcija visus vaišins kavute ir pyragaičiais. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* 2015 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui dar dalinami šį sekmadienį po Mišių parapijos salėje priežiūroje Irenos Paznėkienės. Neatsiimtieji pakvitavimai ateinančią savaitę bus išsiuntinėjami paštu.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Toronto arkivyskupijos katedra šiais metais pagrindinai atnaujinama bei atstatoma, tad dabar jos panaudoti Šventųjų Gailestingumo metų iškilmėms bei pamaldoms neįmanoma. Todėl Toronto arkivyskupijoje parinktos šios šventovės, kurių pagrindinės durys paskelbtos Šventųjų Gailestingumo metų durimis: Šv. Pauliaus bazilika, 83 Power St., Toronto; Šv. Patriko šventovė, 131 McCaul St., Toronto; Gailestingojo Išganytojo šventovė, 2775 Erin Centre Boulevard, Mississauga; Šv. Teresės šventovė, 2559 Kingston Rd., Scarborough; Šv. Antano Paduviečio šventovė, 940 North Park Drive, Bramalea; Šv. Patriko šventovė, 11873 The Gore Rd., Brampton ir Kanados kankinių šventovė, 16163 Highway 12 West, Midland.

* Šiais metais Kanados lietuvių katalikų centro rengiama LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ į Kanados kankinių šventovę Midlande bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten galėsime įžengti iškilmingai pro Šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti į savo lietuvius kankinius, kurių garbei šalia tos šventovės yra ir lietuviškas kryžius pastatytas. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir ruoštis toje šventkelionėje dalyvauti.

* Vasario 9, antradienį, 2 v.p.p. šaukiamas Wasaga Beach apylinkės lietuvių PENSININKŲ KLUBO susirinkimas. Bus renkama nauja valdyba ir svarstomi  svarbūs reikalai. Todėl skatiname visus susirinkti.

* KLB Toronto apylinkės valdyba šiais metais rengia abiejų Lietuvos nepriklausomybių atgavimo bendrą MINĖJIMĄ-POKYLĮ vasario 27, šeštadienį, 6 v.v. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Meninę programą atliks pasaulinio garso akordeonistas Martynas Levickis. Pokylio bilieto kaina – $75. Bilietų prašome kreiptis į Birutę Jurienę tel.: (905) 275-8034, (416) 873-0776 arba e-paštu: tickets2016lt@gmail.com.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS mūsų parapijoje, kaip žinote, jau yra pasibaigęs. Tačiau tiems, kurie pildo savo pasižadėjimus čekiais per tolimesnius metus, primename, kad aukas turi siųsti ne į parapiją, bet į vajaus įstaigą: Family of Faith Campaign, Donation Processing Centre, 1155 Yonge St., Toronto, ON, M4T 1W2. Čekiai turi būti išrašomi “Family of Faith” vardu, pridedant savo vardą, pavardę, adresą ir nurodant savo parapiją (Lithuanian Martyrs). Už šias aukas pakvitavimai dėl sumažinimo valstybinių mokesčių (Income Tax) išrašomi ne parapijos, bet arkivyskupijos įstaigos ir bus išsiųsti vasario mėnesį.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved