Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Parapijos žinios
2016
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
 
««PreviousBackNext»»
 
2016.I.16-17 savaitgalis

(C) II EILINIS SEKMADIENIS           

+++ ŠVENTIEJI GAILESTINGUMO METAI +++

(C) II EILINIS SEKMADIENIS  

Sekmadienio atkartotinė: Skelbkit tautoms nuostabiusViešpaties darbus.

*Šį sekmadienį pop. Pranciškus yra paskelbęs IŠEIVIŲ, TREMTINIŲ IR PABĖGĖLIŲ NUO KARO SIAUBO DIENA. Prisimindami daugelis savo pačių ankstesnę patirtį, meldžiamės už visus dabar paliestuosius.

* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga mūsų parapijas dar sveikina vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Juozas Matulaitis ir vysk. Jonas Kauneckas.

* Sausio 14, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidota a.a. Natalija Žolpienė, 92 m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos dukroms ir sūnui su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.

* Parapijos VISUOTINIS SUSIRINKIMAS šiais metais bus vasario 7, sekmadienį, po 10 v.r. Mišių parapijos salėje. Prašome parapijos tarybos sekcijas paruošti susirinkimui savo praėjusių metų veiklos pranešimus. Prašome parapijiečius paieškoti naujų kandidatų tarybos sekcijoms ir gauti jų raštiškus sutikimus, kuriuos iki susirinkimo reikia paduoti klebonui arba kuriam nors tarybos nariui.

* 2015 metų AUKŲ PAKVITAVIMAI valstybinių mokesčių (Income Tax) sumažinimui dalinami šį ir ateinantį sekmadienį po Mišių parapijos salėje priežiūroje Irenos Paznėkienės. Neatsiimtieji pakvitavimai paskui bus išsiuntinėjami paštu.

* “Žodis tarp mūsų” knygelių sausio-vasario laidą platina Birutė Matulaitienė sekmadieniais parapijos salėje.

* Šį sekmadienį, 4 v.p.p. TARTU COLLEGE patalpose, 310 Bloor St. E., bus rodomas filmas “THOSE WHO DARE” (KURIE DRĮSO), apie lietuvių, latvių, estų pastangas kovoje už tarptautinį jų kraštų nepriklausomybės pripažinimą ir toje kovoje nepaprastą indėlį Islandijos tuometinio užsienio reikalų ministerio Jon Baldvin Hannabalsson. Filme pokalbiai tuomet naudotomis kalbomis su paraštėmis anglų kalba. Įėjimas – laisva auka. Aukos bus panaudojamos estų muziejaus išeivijoje statybai.

* KLB Toronto apylinkės valdyba šiais metais rengia abiejų Lietuvos nepriklausomybių atgavimo bendrą MINĖJIMĄ-POKYLĮ vasario 27, šeštadienį, 6 v.v. Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje. Meninę programą atliks pasaulinio garso akordeonistas Martynas Levickis. Pokylio bilieto kaina – $75. Bilietų prašome kreiptis į Birutę Jurienę tel.: (905) 275-8034, (416) 873-0776 arba e-paštu: tickets2016lt@gmail.com.

* Gauta žinia iš Kanados lietuvių katalikų centro, kad šią vasarą LIETUVIŲ ŠVENTKELIONĖ į Kanados kankinių šventovę Midlande bus rugpjūčio 28, sekmadienį. Ten melsimės ir į lietuvius kankinius, kurių garbei šalia tos šventovės lietuviškas kryžius pastatytas. Kviečiame visus tą dieną kalendoriuose pasižymėti ir ruoštis toje šventkelionėje dalyvauti.

* TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (Family of Faith) VAJUS mūsų parapijoje, kaip žinote, jau yra pasibaigęs. Tačiau tiems, kurie pildo savo pasižadėjimus čekiais per tolimesnius metus, primename, kad aukas turi siųsti ne į parapiją, bet į vajaus įstaigą: Family of Faith Campaign, Donation Processing Centre, 1155 Yonge St., Toronto, ON, M4T 1W2. Čekiai turi būti išrašomi “Family of Faith” vardu, pridedant savo vardą, pavardę, adresą ir nurodant savo parapiją (Lithuanian Martyrs). Už šias aukas pakvitavimai dėl sumažinimo valstybinių mokesčių (Income Tax) išrašomi ne parapijos, bet arkivyskupijos įstaigos ir bus išsiųsti vasario mėnesį.

* Šv. Jono lietuvių kapinės toliau tęsia KAPINIŲ MAŠINŲ VAJŲ, kuriuo norima sutelkti lėšų reikiamos įrangos atnaujinimui bei įsigijimui. Aukas prašome siųsti šiuo adresu: St. John’s Lithuanian Cemetery, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario, L5C 1T3.

©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved